KOV EHITUSNÕUNIKE 3-PÄEVANE KURSUS TALLINNAS, I moodul 13.-14. november ja II moodul 27. november 2018

Koolituse algus:

13. november 2018 10:00

Koolituse lõpp:

27. november 2018 15:15

KOV ÕIGUSED JA KOHUSTUSED PLANEERIMIS-, PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSALASE TEGEVUSE KORRALDAMISEL

Omame HTM poolt antud majandustegevuse teate kinnitust, läbiviidav ümberõpe ja täienduskoolitus vastab kõigile esitatud nõudmistele. Kursuse läbimine annab Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punkte.

Toimumise aeg

I moodul, 2 päeva: 13.-14. november 2018
II moodul, 1 päev: 27. november 2018

Toimumise koht

Omavalitsusmaja; Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Sihtgrupp

KOV ehitusnõunikud ja vallaarhitektid

Maht

3 päeva, 18 akadeemilist tundi

Koolituse tutvustus

Osalejad saavad tervikliku pildi kehtivast planeerimis- ja ehitusõigusest nii teoreetilise kui praktilise poole pealt.

I moodul: 13.-14. november 2018

1. päev: 13. november

• 1.07.2015 jõustunud planeerimisseadus – millised on muudatused üldisemal planeerimistasandil ja keskkonnamõju strateegilisel hindamisel
• Üldplaneeringuga seotud õigusaktid
• Ruumiline planeerimine regionaalsel tasandil
• Üldplaneering – vajadus, eesmärk, koostamise protsess
• Üldplaneeringu roll omavalitsuste liitumisel
• Üldplaneeringu eeltööd

Pille Metspalu, Hendrikson & KO, üld-ja regionaalplaneerimise osakonna juhataja, juhtiv planeerimise spetsialist

4 akadeemilist tundi

• Detailplaneeringute regulatsioon uues planeerimisseaduses
• Detailplaneeringu reguleerimisala ja ülesanded
• Detailplaneeringu menetlus – algatamine, koostöö, avalikustamine, vastuvõtmine, maavanema heakskiit ja kehtestamine
• Planeeringute ülevaatamine, kehtetuks tunnistamine ning vaidlustamine
• Lepingud planeeringumenetluses

Merje Muiso, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik

2 akadeemilist tundi

2. päev: 14. november 2018

• Ehitusseadustiku eesmärk ja reguleerimisala
• Seosed planeerimisseaduse ja ehitusseadustikuga
• Ehitise ja ehitamise mõisted
• Nõuded ehitusprojektile. Projekti menetlus ja kooskõlastamine, märkuste lahendamine.
• Nõuded ehitisele ja ehitamisele
• Ehitise audit
• Pädev isik
• Ehitise omaniku õigused ja kohustused
• Omanikujärelevalve

Raul KebaAB Cobalt advokaat

4 akadeemilist tundi

***

• Seosed: planeering-projekteerimistingimused-ehitusprojekt
• Projekteerimistingimuste menetlus – eelnõu koostamine, avalikustamine ja vastuväidete lahendamine
• Projekteerimistingimuste väljastamine

2 akadeemilist tundi

II moodul: 27. november 2018

1. päev: 27. november 2018

• Ehitus- ja kasutusteatiste menetlus
• Ehitus- ja kasutuslubade menetlus
• Riiklik järelevalve, pädevus ja vastutus, sh muinsuskaitseliste väärtuste ning tuleohutuse tagamine
• Korrakaitseseaduse põhimõtted
• Asendustäitmise ja sunniraha seadus – ametniku ettekirjutus, sunniraha määramine ja asendustäitmine
• Praktilisi näiteid seadustamist ja ehitusjärelevalvet puudutavatest (kohtu)lahenditest
• Näiteid ebaseaduslikest ehitistest.

Raul Keba, AB Cobalt advokaat

6 akadeemilist tund

Hind

Kogu kursuse (I + II moodul, kokku 3 õppepäeva) maksumus on 435 eurot + KM. Samuti on võimalik osaleda üksikutel õppepäevadel. Sel juhul on ühe õppepäeva maksumus 160 eurot + KM. Palun täpsustage lisainfo lahtris, millistel moodulitel soovite osaleda. Kui ühest omavalitsusest registreerub koolitusele vähemalt kaks osalejat, siis on hinnasoodustus -10%.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

522,00€

Kinnitan, et olen tutvunud õppetöö korraldusega