KOV õigused ja kohustused planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamisel, Tallinnas

Koolituse algus:

26. september 2017 10:00

Koolituse lõpp:

25. oktoober 2017 15:15

Meil on HTMi antud majandustegevuse teate kinnitus, läbiviidav ümberõpe ja täienduskoolitus vastab kõigile esitatud nõudmistele. Kursuse läbimine annab Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punkte – 26,3 TP.

Õppekava nimetus

KOV õigused ja kohustused planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusvaldkonnas

Õppekavarühm

Õigus

Toimumise aeg

I moodul: 26.-27. september / 9,4 TP
II moodul: 10.-11. oktoober / 8,6 TP
III moodul: 24.-25. oktoober / 8,3 TP

Toimumise koht

Omavalitsusmaja; Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Kellele

Kohaliku omavalitsuse ehitusnõunikud, arendus- ja planeerimisspetsialistid

Õppe kogumaht

37 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Õpiväljundid

Osalejad saavad tervikliku pildi kehtivast planeerimis- ja ehitusõigusest nii teoreetilise kui praktilise poole pealt.

Õppe sisu

I moodul: 26.-27. september 2017

1. päev: 26. september 

4 h Ehitusseadustiku eesmärk ja reguleerimisala
Seosed planeerimisseaduse ja ehitusseadustikuga
Ehitise ja ehitamise mõisted
Nõuded ehitusprojektile. Projekti menetlus ja kooskõlastamine, märkuste lahendamine.
Nõuded ehitisele ja ehitamisele
Ehitise audit
Pädev isik
Ehitise omaniku õigused ja kohustused
Omanikujärelevalve
Raul Keba, AB Cobalt advokaat
2 h Seosed: planeering-projekteerimistingimused-ehitusprojekt
Projekteerimistingimuste menetlus – eelnõu koostamine, avalikustamine ja vastuväidete lahendamine
Projekteerimistingimuste väljastamine.

2. päev: 27. september

4 h 01.07.2015 jõustunud planeerimisseadus – millised on muudatused üldisemal planeerimistasandil ja keskkonnamõju strateegilisel hindamisel
Üldplaneeringuga seotud õigusaktid
Ruumiline planeerimine regionaalsel tasandil.
Üldplaneering – vajadus, eesmärk, koostamise protsess. Üldplaneeringu roll
omavalitsuste
liitumisel. Üldplaneeringu eeltööd.
Pille Metspalu, Hendrikson & KO,
üld-ja regionaalplaneerimise osakonna juhataja, juhtiv planeerimise spetsialist
2 h

Detailplaneeringute regulatsioon uues planeerimisseaduses
Detailplaneeringu reguleerimisala ja ülesanded
Detailplaneeringu menetlus – algatamine, koostöö, avalikustamine, vastuvõtmine, maavanema heakskiit ja kehtestamine
Planeeringute ülevaatamine, kehtetuks tunnistamine ning vaidlustamine
Lepingud planeeringumenetluses

Merje Muiso, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik

II moodul: 10.-11. oktoober 2017

1. päev: 10. oktoober 2017

6 h

Ehitisregistri praktiline õpe – teatise- ja ehitusloa koostamine, menetlemine. Näidised: eluhoone, abihoone.
Projekteerimistingimuste eelnõu koostamine ja menetlemine.

Siima Tiitus, AS Datel

2 päev: 11. oktoober 2017

 6 h Ehitus- ja kasutusteatiste menetlus
Ehitus- ja kasutuslubade menetlus
Riiklik järelevalve, pädevus ja vastutus, sh muinsuskaitseliste väärtuste ning tuleohutuse tagamine
Korrakaitseseaduse põhimõtted
Asendustäitmise ja sunniraha seadus – ametniku ettekirjutus, sunniraha määramine ja asendustäitmine
Praktilisi näiteid seadustamist ja ehitusjärelevalvet puudutavatest (kohtu)lahenditest
Näiteid ebaseaduslikest ehitistest.
 Raul Keba

III moodul: 24.-25. oktoober 2017

1. päev: 24. oktoober 2017

4 h Kinnisomandi kitsendused, servituudid, taristu ja teed:

Kinnisomandi kitsendustest üldiselt
Kitsenduste süsteem ning servituutide asukoht selles süsteemis
Naabrusõigused
Servituudi mõiste ja olemus, liigid, teostamise viisid
Servituudi seadmine, kokkulepete sisu
Servituudi tasu
Servituudi seadmise ja lõpetamise kulud
Kitsendusel rajanev servituut täitemenetluses
Tehnorajatise talumise õiguslikud alused
Detailplaneeringus ettenähtud avaliku taristu rajamisega seonduvad küsimused
Teede avalikuks kasutamiseks määramine

Dr. Urmas Volens, LL.M.
vandeadvokaat, AB NOVE
2 h Ehitusinseneri kutse taotlemine Heiki Meos, OÜ Estkonsult juhataja, volitatud ehitusinsener, tase 8, Ehitusinseneride Liidu kutsekomisjoni esimees

2. päev: 25. oktoober 2017

5 h Uus ja paindlikum riigihangete korraldus
FIDIC/ETÜ tüüptingimused ja hankelepingu muutmine
Kristiina Kaarna, LL.M.

uue riigihangete seaduse üks autoreid ja Deloitte Legal advokaat

2 h Juhitud diskussioon Raul Keba

Lõpetamise tingimused ja väljastatav dokument

Osalemine vähemalt 75%-l koolitusest. Osalejatele väljastatakse tunnistus.

Koolitajate kogemus

Pille Metspalu on strateegilise ruumilise planeerimise valdkonnas tegutsenud 20 aastat, konsulteerinud OÜ-s Hendrikson & Ko ligi 100 üld- ja maakonnaplaneeringu koostamist. Pille on Eesti Planeerijate Ühingu asutajaliige, pikaajaline juhatuse esimees, praegu juhatuse liige. Pille on koostanud planeerimisalaseid juhendmaterjale ja loeb planeerimisalaseid loenguid Tartu Ülikoolis, kus tal on lõpetamisel doktorantuur.

Merje Muiso töötab alates 2007. aastast Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnas nõunikuna, kus tegeleb planeerimisseaduse kohta esitatud selgitustaotlustele vastamisega. Samuti administreerib ta planeerimisseadust tutvustavat portaali www.planeerimine.ee ja teeb planeerimisseaduse koolitusi nii kohalikele omavalitsustele kui ka riigi ametkondadele. Tal on pikaajaline planeerimiskogemus planeeringute konsultandina eraettevõttes ja ta osales ka uue planeerimisseaduse kontseptsiooni väljatöötamise töögrupis.

Raul Keba töötas aastatel 2004-2015 Tallinna Linnaplaneerimise Ametis juriidilise osakonna juhatajana, 2015. a sügisest liitus ta Advokaadibürooga COBALT. R. Keba osales Tallinna linna esindajana aktiivselt planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku kodifitseerimise töögrupis. Samuti on ta ühe autorina koostanud mitmed planeerimist ja ehitamist puudutavad Tallinna linna õigusakte. Raul omab pikaajalist kogemust nii avaliku kui erasektori koolitamisel planeerimis- ja ehitusõiguse kui ka asjaõiguse alal.

Vandeadvokaat Urmas Volens on töötanud õiguse valdkonnas 1998. aastast ning töötas perioodil 1998-2009 justiitsministeeriumis erinevatel ametikohtadel, juhtides viimati asekantslerina õiguspoliitika osakonda. Urmas on osalenud kõigi peamiste eraõiguse ja avaliku õiguse valdkonna seaduste, sh asjaõigusseaduse väljatöötamises. Kinnisvara- ja ehitusõiguse alal nõustab Urmas kliente peamiselt rendi- ja üürilepingute, projekteerimis- ja ehituslepingute ning ostu-müügi lepingutega seotud küsimustes. Tal on suured kogemused kohtumenetluses. Urmas on esinenud hinnatud lektorina kohtunike, prokuröride, notarite, kohtutäiturite koolitsuprogrammides. Ta on tunnustatud esineja seminaridel ja konverentsidel ning tsiviilkohtumenetluse ja ühinguõiguse lektor Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Uue riigihangete seaduse üks autoreid ja Deloitte Legal advokaat Kristiina Kaarna on töötanud Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunikuna, samuti Riigi Kinnisvara AS õigus- ja hankeosakonnas, osaledes muuhulgas CO2 projektis, mis on olnud üks suuremaid ja tööintensiivsemaid Eesti avaliku sektori ehitushanke projekte, ja Superministeeriumi projektis. Deloitte Legal Advokaadibüroo meeskonnas on Kristiina 2015. a aidanud kaasa Superbusi kiirkaugliinide edukale turule toomisele Eestis. Kristiina Kaarna on omandanud Baseli Ülikooli (Šveits) Euroopa õpingute magistrikraadi, samuti lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse (L.L.M). Ta on end täiendanud IT Kolledžis. Kristiina on mitmete õigusalaste publikatsioonide autor.

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Hind

Ühe mooduli (2 õppepäeva) maksumus: 250 eurot + KM; kogu kursuse (6 õppepäeva) maksumus 690 eurot + KM. Kui registreerute korraga kõikidele moodulitele, on siiski võimalik tasuda osade kaupa. Palun täpsustage lisainfo lahtris, millistel moodulitel soovite osaleda ja kuidas eelistate tasuda!

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Registreerimine pole avatud