KOV RUUMILISE PLANEERIMISE SPETSIALISTIDE KOOLITUS. 18. MAIL 2018, TARTUS

Koolituse algus:

18. mai 2018 10:00

Koolituse lõpp:

17:15

Toimumise koht

Tartu Loomemajanduskeskus; Kalevi 17, Tartu, vaata asukohaskeemi SIIT

Sihtrühm

KOV ruumilise planeerimisega tegelevad ametnikud.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on koolitada KOVide ruumilise planeerimisega tegelevaid spetsialiste ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste alal, et nad oskaksid planeerida piirkonna arenguid läbimõeldult ja koostada pädevaid planeerimisdokumente.

Õppekava maht

1 õppepäev, 8 akadeemilist tundi

Ajakava

09.30-10.00 Saabumiskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-14.00 Lõuna
14.00-15.30 Koolitus
15.30-15.45 Kohvipaus
15.45-17.15 Koolitus

Teemad

  • Ülevaade ruumilise planeerimise õiguslikust raamistikust – Merje Muiso
  • Ruumiline planeerimine arengu suunamise alusena (Eesti planeerimissüsteem üldiselt fookusega KOV tasandi planeeringutel; ruumilise planeerimise dokumentide haakuvus teiste arengut kavandavate dokumentidega) – Pille Metspalu
  • Üldplaneeringu elluviimine (üldplaneeringu koostamisel läbivalt üldplaneeringu elluviimise võimalustele mõtlemine, vaba ehitustegevus, projekteerimistingimused, detailplaneering; üldplaneeringu elluviimise seire; KOV volikogu ja valitsuse funktsioonid üldplaneeringu koostamisel ja elluviimisel) – Pille Metspalu
  • KOV üldplaneeringu (sh selle mõjude hindamise) koostamise korraldajana (üldplaneeringu ja mõjude hindamise algatamine, üldplaneeringu vastuvõtmine ja üldplaneeringu kehtestamine), vajadusel KOVi välise oskusteabe kasutamine (planeeringu koostamisel ja mõjude hindamisel konsultantide ja uuringute teostajate roll) – Pille Metspalu, Riin Kutsar
  • KOVi ülesanded koostöö ja kaasamise osas üldplaneeringu (sh mõjude hindamise) koostamise korraldamisel (suhtlemine avalikkusega ja ametkondadega), vajadusel KOVi välise oskusteabe kasutamine (planeeringu koostamisel ja mõjude hindamisel konsultantide ja uuringute teostajate roll) – Pille Metspalu, Riin Kutsar
  • Üldplaneeringu koostamisel ja mõjude hindamisel vajalike alusmaterjalide kogumine ja süstematiseerimine (uuringud, analüüsid, andmekorje) – Pille Metspalu, Riin Kutsar
  • Planeeringulahenduse väljatöötamine (sh piirkondlike eripäradega arvestamine, kahanemisega kohanev planeerimine, arengueelduste realiseerimine, koostöö ja kaasamise tulemuste arvestamine planeeringu koostamisel) – Pille Metspalu

Koolituse metoodika

Loengud vahelduvad aktiivõppemetooditega. Teemasid käsitletakse konkreetsete käimasolevate ja värskelt kehtestatud üldplaneeringute näidete põhjal. Viiakse läbi praktiline ülesanne rühmatööna.

Koolitaja kogemus

 Pille Metspalu ja Riin Kutsar (Hendrikson&KO)Merje Muiso (Rahandusministeerium)

Merje Muiso töötab alates 2007. aastast Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnas nõunikuna, kus ta tegeleb planeerimisseaduse kohta esitatud selgitustaotlustele vastamisega. Samuti administreerib ta planeerimisseadust tutvustavat portaali www.planeerimine.ee ja teeb planeerimisseaduse koolitusi nii kohalikele omavalitsustele kui ka riigi ametkondadele. Tal on eelnev pikaajaline planeerimiskogemus planeeringute konsultandina eraettevõttes ja ta osales ka uue planeerimisseaduse kontseptsiooni väljatöötamise töögrupis.

Pille Metspalu on konsulteerinud üldplaneeringute koostamist üle 20 aasta. Tema osalusel on valminud mitmed metoodilised juhendmaterjalid (“Planeerimine kahaneva asustuse tingimustes”; “KSH käsiraamat”; hetkel koostamisel “Rohevõrgustiku planeerimise juhend”). Pille on viinud läbi arvukalt planeerijate täiendkoolitusi. Tartu Ülikooli geograafia osakonnas õpetab Pille geograafiatudengitele õppeainet “Planeerimise projekt” ning juhendab doktoritöid. Pille on Eesti Planeerijate Ühingu juhatuse liige.

Riin Kutsar on mõjude hindamise valdkonnaga tegelenud ligi 15 aastat, tegutsedes KSH juhteksperdi ja KMH eksperdina (litsentsi nr KMH0131). Riin on osalenud mitmete metoodiliste juhendmaterjalide koostamisel (“Natura hindamise käsiraamat”, “KSH käsiraamat”; hetkel koostamisel “Rohevõrgustiku planeerimise juhend”). Riin on läbi viinud mitmeid koolitusprogramme mõjude hindajatele ja omavalitsuse spetsialistidele ning on Eesti Mõjuhindajate ühingu juhatuse esimees.

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud