MAAKONDLIKE ARENDUSORGANISATSIOONIDE (MARO) ARENGUSPETSIALISTIDE KOOLITUS, 3.-4. MAI JA 29.-30. MAI 2018

Koolituse algus:

03. mai 2018 09:30

Koolituse lõpp:

30. mai 2018 17:00

Koolitus on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist ja on osalejaile tasuta.

Koolitus koosneb kahest 2-päevasest moodulist:

I moodul:   3.-4. mai 2018, Nelijärve Puhkekeskus (Järvemaja)
II moodul: 29.-30. mai 2018 Päeva Villa, Haapsalu

Koolituse eesmärk:

  • Anda sihtgrupile oskused koondada oma maakonna kohalike omavalitsuste arenguvajadused ühtsesse strateegiasse
  • Anda ülevaade üleriigilistest ja senistest maakonna arengustrateegiatest, Eesti ja maailma regionaalarengu suundumustest ja nende mõjust regionaalsele arengule
  • Tutvustada maakonna arenguks oluliste uuringute ja andmete koondamist ja esitamist ning harjutada tööd andmebaaside ja kaardirakendustega
  • Juhtida tähelepanu strateegilise kavandamise võtmeküsimustele, nagu nt kuidas teha valikuid erinevate alternatiivide vahel, miks plaanid tihti praktikas ei realiseeru ja kuidas seda ära hoida jne
  • Anda oskusi muudatuse juhtimiseks ja riskianalüüsiks

Sihtgrupp: MARO arenguspetsialistid, 15 inimest


II moodul: 29.-30. mai 2018, Päeva Villa, Haapsalu

Kodutöö ülesanne:

  • Maakonna arengustrateegia esialgse strateegiakaardi koostamine
  • Maakonna arengustrateegia koostamise (uuendamise) ajakava ja teemarühmad

1. päev: Arengustrateegia koostamise protsess, sihtrühmade vajaduste analüüs, osapoolte kaasamine, läbirääkimised ja arutelude juhtimine, praktilised ülesanded – Mihkel Laan

9.30                Saabumiskohv, majutus

10.00-11.30    Kodutööde kokkuvõte ja arutelu: visioonid ja analüüs maakondlikes
arengustrateegiates

11.30-11.45    Kohvipaus

11.45-13.00    Probleemide määratlemine ja seostamine; kasutajakeskus
planeerimisprotsessis: meetodid ja võimalused.

13.00-14.00     Lõuna

14.00-15.30     Kaasamine kui juhtimispraktika. Läbirääkimine ja arutelude juhtimine,
erinevad meetodid.

15.30-15.45     Kohvipaus

15.45-17.15     Erinevad analüütilised ja loovad meetodid. Tegevusplaani koostamine.

18.15                Õhtusöök

20.15…            Õhtune sessioon informaalses õhkkonnas

2.päev: Muudatuste juhtimine ning selle peamised tegurid eduka arengustrateegia koostamisel; maakondliku arengustrateegia praktikum: osalejate juhtumid, nende arendamine ja coaching – Mihkel Laan

9.00-10.30         Muudatuste juhtimine. Eesmärkide ja tegevuste seire ja hindamine, mõju,
tulemuse ja väljundi hindamine maakondlikes arengustrateegiates.

10.30-10.45       Kohvipaus

10.45-12.15       Maakondliku arengustrateegia praktikum: osalejate juhtumid, nende
arendamine ja coaching

12.15-13.00       Lõuna

13.00-15.15       Kaas- ja grupicoachingu sessioon

15.15-16.00       Kokkuvõte, tagasiside, tunnistused

I moodul:   3.-4. mai 2018

Kodutöö enne esimest moodulit: “Tutvumine üleriigiliste ja seniste maakonna-strateegiatega”. Palume osalejatel ette valmistada vastused järgmistele küsimustele:

  •  Mis on seni olnud teie maakonnale oluliseimad eesmärgid? Tooge välja vähemalt kolm eesmärki, ilma milleta maakonna areng hääbuks?
  • Kuivõrd toetavad üleriigilised strateegiad nende eesmärkide täitmist? Tooge iga eesmärgi kohta välja vähemalt kolm seost erinevatest üleriiklikest strateegiates Seos võib olla nii toetav kui ka arengut pidurdav ( nt kui Ettevõtluse kasvustrateegia seab eesmärgiks kõrge lisandväärtuse ja ekspordi kasvu, kuid maakonna arengule on oluline hoopis hoida tööjõumahukat tootmist). Kehtivad üleriigilised arengustrateegiad leiate siit: https://www.valitsus.ee/et/eesmargid-tegevused/arengukavad
  1. päev:Poliitika kujundamine ja strateegiline planeerimine; regionaalarengu suundumused Eestis ja mujal maailmas; maakonna arenguvisiooni loomine Katrin Pihor ja Garri Raagmaa

9.30 Saabumiskohv

10.00-10.45 Sissejuhatus koolitusprogrammi. Tutvumisring.

10.45-12.15 Poliitika kujundamine ja strateegiline planeerimine ning maakonna
arengustrateegia selles kontekstis, Katrin Pihor

12.15-13.15 Praktiline ülesanne/rühmatöö: probleemianalüüs, probleemi- ja eesmärgipuu koostamine, Katrin Pihor

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Üldsuundumused ja uued arengutegurid maailmas ja Euroopas.
Praktiline ülesanne/rühmatöö: trendid ja nende mõju Eesti maakondade arengule, Garri Raagmaa

15.30-15.45 Kohvipaus

15.45-17.15 Eesti suundumused
Praktiline ülesanne/rühmatöö: piirkondliku arenguvisiooni loomine, Garri Raagmaa

18.15 Õhtusöök

20.15… Õhtune session mitteametlikus õhkkonnas

2. päev: Üleriigilised strateegiad, senised maakonnastrateegiad ning nende mõju regionaalsele arengule; uuringute andmete kasutamise võimalused ja andmete tõlgendamine – Katrin Pihor ja Alis Tammur

9.00-10.30 Kodutööde ja eelmise õhtu arutelude kokkuvõte: majanduse, tööturu, hariduse, rahvastiku, keskkonna, asustuse, avalike teenuste korralduse arengusuunad, Katrin Pihor, tagasipeegeldus

10.30-10.45 Paus

10.45-13.00 Uuringud ja andmed ning nende roll maakonna arengu strateegilisel kavandamisel ja juhtimisel. Pratilised näpunäiteid mõõdikute valikul, Katrin Pihor

13.00-13.45 Lõuna

13.45-15.15 Praktiline meistriklass: Statistiliste ja uuringu andmete tõlgendamine ja kasutamine arengustrateegia koostamise protsessis, Katrin Pihor, Alis Tammur
15.15-15.45 Tagasiside ja kokkuvõte. Uue kodutöö andmine.