MAAKONDLIKE ARENDUSORGANISATSIOONIDE ARENDUSJUHTIDE ARENGUPROGRAMM 2020-2021

Koolituse algus:

15. detsember 2020 10:00

Koolituse lõpp:

19. veebruar 2021 17:15

 

 

 

 

 

 

 

Sihtgrupp:
15 maakondlike arendusorganisatsioonide arendusjuhti (igast MAROst 1) + 5 inimest Rahandusministeeriumist.

Registreerimine:

Tähtaeg: 13.11.2020
Registreerimiseks sisene RTIP PUBLIC kaudu:

I moodul
II moodul

III moodul

NB! Kuigi programm on tervik ja eeldame, et ühest organisatsioonist osaleb 1 inimene, siis toimub koolitusele registreerimine igasse moodulisse eraldi (see on RTK-l välja mõeldud selleks, et vähendada katkestajate osakaalu).

Maht:

3 x 2 õppepäeva

Koolitajad:
Teiega jagavad kogemusi Erik Terk (Tallinna Ülikool), Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ), Veiko Sepp (Tartu Ülikool), Endel Hango (Change Consulting OÜ),
Peep Vain (Vain & Partnerid OÜ), Jari Kukkonen (Vita Longa OÜ).

Mida meilt saad?

  • Akadeemilisele, rahvusvahelisele ning vahetule praktilisele kogemusele rajanevat õpet
  • Reaalset ja personaalset tuge oma maakonna arengustrateegia uuendamisel
  • Uusi teadmisi ja oskusi erasektorist eestvedamise, muudatuste juhtimise ja kaasamise osas
  • Mõnusat seltskondlikku olemist peale päevatööd

Mida Sinult ootame?

  • Valmisolekut osaleda kogu 6-päevasel koolitusel
  • Toetada oma kolleege isiklike edulugude ja komistuskivide jagamisega
  • Koostada kodutöö  (osalejatele antakse ette teemade valik – arengustrateegia struktuurne või protsessi osis, nt arengueelduste ja väljakutsete analüüs, projektide prioritiseerimine jne.)

Programmis osalemine ja COVID-19.

Koolitused toimuvad Tallinnas, Viljandis ja Pärnus. Ruumide planeerimisel on arvestatud osalejate maksimaalse hajutatusega. Täiendavate piirangute tekkimisel jätkame programmi elluviimist veebis Zoom keskkonnas, mis võimaldab kogu arenguprogrammi läbi viia sarnaselt nn füüsilise koolitusega – lühiloengud ja esitlused, grupitööd ja töö paarides, kaasuste analüüs jne. Virtuaalkoolitustele viiakse läbi täiendav registreerimine.

TÖÖKAVA

Registreerimise tähtaeg 13.11.2020

I MOODUL
15.-16.12.2020,Tallinn

TULEVIKUSUUNDUMUSED JA MAROde TEGEVUSKONTEKST
Tulevikusuundumused maailmas, Euroopas ja Eestis, valdkondade ülene koosmõju
Poliitikateooriad ja maakondlike arenduspoliitikate juhtimine
Valdkondlike arengute kujundamine ja riigi ootused
Kodutöö teema valimine

II MOODUL
28.-29.01.2021. Viljandi
ANALÜÜSIST TULEMUSENI
Andmete analüüsist tulemuseni – mida ja kuidas on vaja mõtestada?
Kaasamine ja muudatuste juhtimine
Protsesside juhtimine ja kestlik areng – kuidas kestlikult kahaneda või kasvada?
Kasutajakeskne arendusprotsess – teenuste disain avalikus sektoris
Refleksioon kodutöödes üleskerkinud probleemidele

III MOODUL
18.-19.02.2021, Pärnu
ARENGUSTRATEEGIATE ELLUVIIMINE JA SEIRE
Kuidas ja mida seirata ja mida mõõta?
Arendusprojektide prioritiseerimine ja hindamine
Arengustrateegiate praktikum

 

7 printsiipi, millest arenguprogrammi elluviimisel lähtume:

1. Programm peab olema asjakohane, keskendudes maakondliku arendustöö
spetsiifikale kiiresti muutuvas ühiskonnas – programmi ülesehituses, töövahendite ja
meetodite valikus lähtume sihtgrupi eripärast. Kavandamisel kasutame koolitajate
varasemat kogemust koolituse fookuses olevates valdkondades, sh nii akadeemiline ja
rahvusvaheline kogemus kui ka vahetu ja praktiline kogemus. Samuti arvestame nii
tellija (sh arengustrateegia koostamise juhendmaterjalid) kui ka osalejate (kaardistame
programmi alguses) personaalsete ootustega.

2. Programm peab olema praktiline ning maakondlike arengustrateegiate
koostamise/uuendamise protsessis rakendatav – koolituse raames töötavad osalejad
oma maakonna arengustrateegiate ettevalmistamisega, mida toetavad koolituselt
saadud teoreetilised teadmised ning praktilised abivahendid. Lähtutakse põhimõttest, et 60%
kogu koolituse mahust on praktikat ja 40% teooriat. Eraldi tähelepanu pööratakse nt
valdkondade vahelisele sidususele (teenuste disain lähtuvalt kliendi vajadustest) aga ka
arengu seirele (tulemuste hindamine ja mõõtmine).

3. Programm peab olema uuenduslik ning sisaldama erasektori praktikaid – suur osa
sihtgrupi esindajatest, kes koolitusel eelduslikult osalevad on varasemalt läbinud mitmeid
koolitus- ja arenguprogramme. Värskete mõtete tekke soodustamiseks ning eristumiseks
kaasatakse arenguprogrammi koolitajatena seni peamiselt erasektori taustaga
inimesi (Peep Vain, Jari Kukkonen, Endel Hango), kellel on kogemus mh
eestvedamise, muudatuste juhtimise ja protsesside efektiivistamise valdkondades, mis on
asjakohased ka maakondade arengustrateegiate kontekstis.

4. Programmi läbimine nõuab osalejatel moodulite vahelist tööd ja pingutust
tulemuslikkuse suurendamiseks peavad osalejad moodulite vahelisel ajal tegema
kodutöid, mida tagasisidestatakse järgmise mooduli alguses nii koolitajate kui ka osalejate
poolt. Kodutööde eesmärk on minna rohkem süvitsi arengustrateegia koostamise oluliste
võtmeteemade, nagu kaasamine, valdkondade vaheline sidusus, kestlik kahanemine ja
tulemuste mõõtmine.

5. Programm lähtub täiskasvanud õppija printsiipidest ja on kaasav – koolitus on üles
ehitatud nii, et õppeprotsess oleks kaasav, teooria ja praktika vahelduks ning aktiivne
pingutus ja puhkepausid oleks optimaalses vahekorras. Selleks kasutame kaasaegsed
sotsiomeetrilisi meetodeid, mis võimaldavad osalejatel aktiivselt koolitusprotsessi sekkuda,
tuua välja enda jaoks hetkel aktuaalseid teemasid ja saada seeläbi oma töö jaoks reaalseid
rakendatavaid lahendusi.

6. Koolitus peab olema süsteemne ja selge ning omavahelist koostöö ja üksteiselt
õppimist toetav. Koostöise õppimise soodustamiseks kasutame ära grupi enda
potentsiaali, soodustades üksteiselt õppimist ja koostöövõrgustiku tugevdamist.

7. Kõik koolitusmoodulid toimuvad kahel järjestikusel päeval (sisaldavad ööbimist), mis
võimaldab õhtustel aegadel läbi viia informaalsemaid arutelusid tugeva
koostöövõrgustiku loomiseks, mida aitavad kavandada projektijuht ja koolitajad.

Kodutöö
Arenguprogrammi I moodulis antakse osalejatele ette teemade valik (arengustrateegia struktuurne
või protsessi osis, nt arengueelduste ja väljakutsete analüüs, kaasamine, projektide prioriseerimine,
jne), et kogu maakondliku arengustrateegia „väli“ oleks kaetud. Osalised valivad peale
esimest moodulit välja oma kodutöö teema ja teevad hiljemalt kolmanda mooduli alguseks
(kirjaliku kodutöö oma kogemusest valitud teemas (kokku ca 20 kodutööd). Arenguprogrammi
viimasel päeval toimub kodutööde arutelu, sh kõigi osalejate hea ja halva kogemuse peegeldus
arengustrateegia protsessi või osasade erinevates etappides. Kodutööde edenemist arutatakse ka
teises koolitusmoodulis.

 

Lisainfo:

Terje Schmidt, projektijuht, AHA Keskuse juhatuse esimees

Korralduslik info:
Osalejad varustatakse öömajaga ning pakutakse toitlustust (kohvipausid, lõuna- ja õhtusöök).
Majutus: Tallinnas – Oru Hub hotellis, Viljandis – Grand Hotell Viljandis ning Pärnus  – Estonia Resort Hotel & Spa’s

 

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN