MTÜ AHA Keskus

Mittetulundusühing AVALIKU HALDUSE ARENGUKESKUS (lühinimi AHA Keskus)

Mittetulundusühing Avaliku Halduse Arengukeskus on avalikes huvides tegutsev ühendus, mis on loodud 2002. aastal.

Ühing juhindub oma tegevuses mittetulundusühenduste seadusest ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja ühingu põhikirjast.

Ühing on kasumit mitte taotlev, aga võib arendada ka majandustegevust.

Ühingu asukoht on Kernu vald, Harjumaa, Eesti Vabariik. Ühing tegutseb kohalikul, piirkondlikul ja üle-eestilisel tasandil.

Eesmärgid

AHA Keskuse põhikirjaliseks eesmärgiks on üksikisikute, vabaühenduste, era- ja avaliku sektori organisatsioonide arengule kaasa aitamine ning kohaliku initsiatiivi ja kohaliku elu arendamine, mille saavutamiseks teostatakse järgmisi tegevusi:

 • Koolituste korraldamine ning arenguprojektide koostamine ja juhtimine järgmistes valdkondades:
  • maamajandus, sh väikeettevõtluse arendamine
  • seltsitegevuse ja külaelu toetamine ja arendamine
  • ajaloo- ja kultuuriväätuste kaitse
  • loodushoid, maastikuhooldus ja heakord
  • demokraatia ja kodanikuühiskonna arendamine
  • sooline võrdõiguslikkus
 • Projektide kirjutamisele ja lisavahendite piirkonda (Lääne-Harju) hankimisele kaasaaitamine
 • Eesmärkide täitmiseks teabe kogumine, süstematiseerimine ja levitamine
 • Uuringute ja analüüside teostamine
 • Seminaride, õppereiside, konverentside korraldamine

Ühing on Lääne-Harju Koostöökogu liige. Ühingu koostöövõrgustiku moodustavad maakondlikud omavalitsusliidud, kohalikud omavalitsused, kohalikud ühendused ja seltsingud, erinevate valdkondade eksperdid Eestist ja väljastpoolt.

Projektid

Viimaste aastate olulisemad koolitused ja arenguprojektid:

 • Jaanuar 2014 – oktoober 2014: ”Kernu PK ja Nissi PK noorte sotsiaalsete oskuste suurendamine ja koostöövalmiduse kasvatamine”. Rahastaja: LEADER programm. Maksumus: 6474 €
 • September 2011- september 2012: “Kernu valla vabaühenduste, kodanike, ettevõtjate ja kohaliku omavalitsuse koostöövõimekuse loomine/tõstmine nende efektiivsemaks osalemiseks kogukonna elukvaliteeti mõjutavate tegevuste kavandamises ja elluviimises”. Rahastaja: Kodanikeühenduste Sihtkapital. Maksumus 14240 €
 • Mai 2011- oktoober 2011: “Kodanikeühenduste ja kodanike kaasamine selgitamaks välja planeeringu algatamise vajadus Padise küla ja Kasepere küla piirkonna edasise arengu tagamisel”. Rahastaja: Kodanikeühenduse Sihtkapital, EV Siseministeerium. Maksumus: 12 281 €
 • Aprill- mai 2010: “Kuidas tuua kliimamuutuste teema koolitundi?” Rahastaja: Europa Komisjoni Eesti Esindus. Maksumus: 70 000 EEK
 • 2009-2010 osalemine programmis nr 1.1.0603.08-0002 “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes”.

Dokumendid

MTÜ Avaliku Halduse Arengukeskus alusdokumendid:

MTÜ Avaliku Halduse Arengukeskus majandusaasta aruanded:

Kontaktandmed

Juriidiline aadress:

MTÜ Avaliku Halduse Arengukeskus
Vainu talu, Allika küla, Kernu vald

Kontaktaadress:

Sirge 2, Omavalitsusmaja, 10618 Tallinn
Registreerimisnumber 80176575

Pangakonto:

a/a 10220036975018

Telefon: 615 0367, 518 4574
E-post: ahakeskus(ät)ahakeskus.ee
Koduleht: www.ahakeskus.ee