Kernu PK ja Nissi PK noorte sotsiaalsete oskuste suurendamine ja koostöövalmiduse kasvatamine

PROJEKTI KIRJELDUS

Projekti vastavus meetme eesmärkidele

Läbi Kernu ja Nissi valla noorte psühholoogilise nõustamise, koolituste ja ühisürituste läbiviimise arenevad osalejate sotsiaalsed oskused, paraneb koostöövalmidus täiskasvanutega, tugevnevad kogukondadevahelised sidemed ja kasvab piirkonna identiteet.

Projekti üldine eesmärk

Kahe kogukonna (Kernu ja Nissi) lähenemine läbi noorte aktiivsuse tõusu.

Projekti otsene eesmärk

Kernu PK ja Nissi PK valla noorte emotsionaalse intelligentsuse toetamine ja koostööoskuste kasvatamine

Kavandatava tegevuse või investeeringuobjekti asukoht

Kohalik tegevusgrupp: LÄÄNE-HARJU KOOSTÖÖKOGU
Maakond: Harju
Vald: Kernu vald, Nissi vald

Projekti vajalikkuse põhjendus

Siirdumisel noorukieast täisikka läbib nooruk nö psühhoseksuaalset arenguperioodi, mis paljudes lastes tekitab ebakindlust ja segadust (Juul 2010). Selle tagajärjel nad tajuvad vajaduste ja soovide vastuolulisust – ühelt poolt ebakindlust ja soovi, et keegi seaks piirid nende käitumisele, samal ajal nad protesteerivad ja ignoreerivad neid piiranguid. Tasakaaluks on vaja kontakte teismelise ja täiskasvanu vahel. Alles küpsemas eas hakkavad kujunema enesekontrolliks ja oma tegevuse suunamiseks vajalikud oskused ja hoiakud (Kera 2005, 104). Samuti iseloomustab seda perioodi noore inimese vajadus leida oma identiteedi kujundamisel ning eeskujude otsimisel, tuge eakaaslastest, jättes sageli kõrvale vanemate ja õpetajate nõuanded ja raamid.

Sihtgrupiks valitud kahe põhikooli, Kernu ja Nissi 7-8 klasside õpilastel on üsna sarnased probleemid – esineb sotsiaalset tõrjutust, koolikiusamist, kooli kodukorra rikkumisi, õpiraskusi, emotsionaalset ebastabiilusust, oskamatust tulevikusihte seada. Sihtgrupis on nii suuremate sotsiaalsete oskustega kui abi ja toetust vajavaid noori ning mõlema kooli õpetajaid. Läbi riskikäitumise teadvustamise, kaaslaste toe (peer support), tihedama suhtlemise koolis töötavate täiskasvanutega väheneb tõrjutus, arenevad osalejate sotsiaalsed oskused, suureneb sotsiaalne staatus ning koostöövalmidus täiskasvanutega.

Tegevuste kirjeldus

Projekti raames viiakse sihtrühmale läbi üks kolmepäevane (reede lõunast kuni pühapäeva pärastlõunani, 16 h) ja kaks kahepäevast (laupäeva hommikust pühapäeva lõunani, 12 h) koolitust-nõustamissessiooni (programm lisatud). Esimene 3-päevane sessioon toimub suurepärast keskendumist ja “jäälõhkumist” võimaldava väljasõiduga turismitallu. Planeeritud aeg veebruar 2014. Teised kaks nt rahvamajades ööbimisega mattidel ja magamiskottidega. Planeeritud ajad märts 2014 ja september 2014.

Keskkonnavahetus ja mitmepäevane koosolemine on õpilastele väga oluline igapäevaprobleemidest väljatulekuks, avanemiseks ja loovuse avaldumiseks. Moodulite vahele jääb 1,5 kuud aega, et käima lükatud protsessid saaksid edasi toimuda ja saadud info settida. Ürituste vahepeal võõrustab kumbki osapool soovi korral projektipartnereid enda koolis.

Koolituste-nõustamise teemad:

I moodul – jäälõhkujad ja tutvumine. Sotsiaalsed oskused. Stereotüübid ja eelarvamused, mis mõjutavad teise inimese tajumist. Enesest teadlik olek. Kuidas väljendan oma emotsioone. Sotsiaalne teadlikkus – empaatia. Kuidas teist toetada – kas, millal, millisel viisil. Kommunikatsioonihäired mitteverbaalses (aga ka verbaalses) suhtlemises. Hirm ja julgus – ennast avada ja haavatavaks teha. Esimese mooduli lõpus antakse osalejatele enesearengut toetav kodune ülesanne.

II moodul – Koduse ülesande analüüs. Stress ja lõõgastus. Eneseregulatsioon. Toimetulek erinevate emotsioonide ja olukordadega – viha, kurbus, lein, aga ka armastus, rõõm, kaastunne. Vastutus sotsiaalsetes suhetes. Oskus suhetes toimida – erinevad juhtumid, millega noortel endal on kokku tulnud puutuda ning nende analüüs ja alternatiivsete tegevusviiside otsimine. Teise mooduli lõpus antakse osalejatele sotsiaalsete oskuste arengut toetav kodune ülesanne.

III moodul – Koduse ülesande analüüs. Meeskonnatöö põhimõtted. Ei ütlemine ja enesekehtestamine. Eesmärgid – realistlikud, mõõdetavad. Kuidas tagada oma eesmärkide täitumine ja olla edukas nii suhetes, õppimises kui isiklikus arengus. Lõpupidu. Meetodid: rühmatööd, meeskonnatöö, aktiivõpe, loovteraapiate elemendid,, ajurünnakud, diskussioonid ja miniloengud.

Läbiviija, Siiri-Liisi Läänesaar. pedagoogika doktorant. Perekasvatuse Instituudi juhataja.

Kavandatud tulemused

20 Lääne-Harju Koostööpiirkonna 20 noort ja 5 neid toetavat täiskasvanut on läbinud 7 koolitus-nõustamispäeva. Projektis läbiviidud tegevuste tulemusena:

1) Väheneb noorte riskikäitumine. Statistiliselt usaldusväärselt on tõestatud, et isegi lühiajaline sekkumine, milles inimesed teadvustavad oma riskikäitumise impulsse ja õpivad märkama teiste impulsiivust, vähendab märgatavalt nende hilisemat riskikäitumist.

2) Areneb noorte isiksus. Täiskasvanute ja eakaaslaste tugi aitab mõtestada oma minevikku, olevikku ja tulevikku, seada endale eesmärke ja unistada julgelt.

3) Teadvustatakse väärtuste olulisust inimese arengus. Esikohale tõstetakse inimese terviklikkus ja heaolu,kasvab tolerantsus erinevuste ja erisuste suhtes.

Kavandatava tegevuse elluviimise või investeeringu tegemise aeg

01.02.2014 – 30.10.2014

Sihtgrupid

tuua välja arvuliselt: 25

Üldine kirjeldus:

Mõlemast koolist (Kernu PK ja Nissi PK) 10 õpilast – viis sotsiaalselt staatuselt kõrged või vähemalt neutraalsed ja viis õpilast, kes tajuvad ise või kelle kohta kool näeb, et on probleeme kaaslastega suhtlemisel, õpiraskusi, käitumisprobleeme vms. Samuti 1-2 õpetajat, sotsiaalpedagoog ja psühholoog.

Projektist kasusaajad

Projekti kasusaajateks on eelkõige Kernu ja Nissi Põhikooli õpilased ja õpetajad. Mitte ainult projektis osalenud, vaid ka teised klassikaaslased ning kogu koolipere tervikuna. Samuti lapsevanemad.

Projekti mõju

Emotsionaalselt intelligentsemad ja oskuslikke tulevikuotsuseid tegevad õpilased tunnevad suuremat seotust oma kooli ja kodukohaga. Tiheneb läbikäimine naaberkogukondadega (Kernu ja Nissi valla inimesed) ning ühtlasi suureneb kogu Lääne-Harju piirkonna identiteet.

Projekti jätkusuutlikkus

Saadud kogemust on võimalik laiendada kõigisse Lääne-Harju koostööpiirkonda kuuluvatesse valdadesse ja koolidesse. Projektis osalenud õpetajad suudavad saadud teadmisi ja oskusi edasi kanda noorematesse klassidesse.