Õppekorralduse alused

Täienduskoolitusasutuses Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ toimub täienduskoolitus osaühingu juhatuse poolt kinnitatud ning Eesti Hariduse Infosüsteemis avalikustatud õppekavade alusel.

Õppe ülesehitus

Täienduskoolitus toimub kontaktõppe, praktika ja iseseisva tööna.
Kontaktõpe on koolitaja poolt juhendatav õppimine nii füüsilises kui virtuaalses keskkonnas (e-õppes). Kontaktõpe on nii teoreetiline õpe kui praktilised harjutused viiduna läbi nii auditooriumis kui praktilise õppe keskkondades.
Praktika on töökeskkonnas toimuv juhendatud õppimine.
Iseseisev töö on õppija poolt iseseisvalt kindlate eesmärkidega töö- ja õppeülesannete täitmine. Iseseisvat tööd võib teha ka e-õppe keskkonnas.

Õppe keskkond

Õppekavade täitmine toimub nii füüsilises kui virtuaalses keskkonnas. Iga õppekava puhul on täpsustatud kummagi tundide maht.
Kontaktõpe toimub üldjuhul koolitusasutuse ruumides (Sirge 2, Omavalitsusmaja), vajadusel ka väljaspool. Õpikeskkond vastab tervisekaitse nõuetele – auditoorium on hästi valgustatud, varustatud moodullaudade ja konverentsitehnikaga. Õppepäeval pakutakse kohvi, teed, vett ja sooja lõunat ,mis sisaldub koolituse maksumuses. Eridieedi vajadusel on võimalus ka kaasavõetud toitu soojendada.

Sihtgrupp, õppe alustamise ja õppest loobumise tingimused

Täienduskoolitusasutusse võivad õppima asuda kõik huvitatud isikud. Enamasti on sihtgrupp määratletud, mis aitab õppijatel otsustada, kas koolitus on suunatud neile.
Õppija vastuvõtmine toimub koolitusele registreerimise alusel ja õppemaksu tasumisel.
Kui pikem ja mahukam õppekava koosneb erinevatest moodulitest, siis on õppijal võimalik osaleda vaid ühes või mitmes talle olulises moodulis. Sel juhul on koolituse maksumuses toodud ära tervikprogrammi maksumus ja eraldi ühe mooduli maksumus.

Maksetingimused

Koolitusasutus esitab õppijale koolituse eelselt koolitusarve, mis üldjuhul tasutakse ühes osas enne õppe algust. Pikemate ja mahukamate koolituste puhul saab õppe eest tasuda ka osade kaupa, mis on ära toodud õppekava maksetingimustes. Õppija avalduse alusel saab koolituse eest tasuda ka individuaalse graafiku aluse. Erandkorras ja õppija avalduse alusel on võimalik õppija vabastada õppetasu maksmisest.
Koolitusest loobumisel 2 päeva enne toimumist tagastatakse õppetasu 100% ulatuses, 1 päev enne 75% ning koolitusele mitteilmumisel õppemaksu ei tagastata

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise tingimused on kirjeldatud iga õppekava juures eraldi. Üldjuhul on õpingud lõpetatud kui osalemismäär on vähemalt 80% ja õppija on demonstreerinud õppekavas esitatud hindamismeetodi(te) kaudu omi kompetentse. Hindamismeetodid ja – kriteeriumid on seotud õpiväljunditega.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse läbimisel väljastab täienduskoolitusasutus dokumendi, mis on nimetatud õppekavas. Dokumendi väljastamisel lähtub täienduskoolitusasutus sellest, kas õppija saavutas koolituse käigus õpitulemused või mitte. Selle üle otsustatakse hindamise põhjal. Juhul, kui õpiväljundite omandatut hinnatakse ja õppija need saavutab, väljastatakse talle tunnistus. Kui aga õppija osaleb koolitusel, kus õpiväljundeid ei hinnata või õppija ise ei soovi hindamisprotsessi osaleda, siis väljastatakse talle tõend koolitusel osalemise kohta.

Täiendkoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolitusasutuses töötavad koolitajad on reeglina kõrgharidusega ja väga head valdkonnatundjad. Lähtudes koolituse spetsiifikast omavad nad praktilist töö- ja koolituskogemust. AHA Keskus on praktikute firma ning meie motoks on ”Praktikult praktikule”.

AHA Keskus lähtub oma töös järgmistest väärtustest:

Arengule orienteeritus
Käime kaasas muutustega, pakume uudseid ja innovatiivseid lahendusi, arendame organisatsioone ja iseennast.

Kompetentsus
Anname kaasaegseid, teoreetilisi ja praktilisel kogemusel põhinevaid teadmisi.

Praktilisus
Koolitajatena kaasame oma ala tunnustatud spetsialiste-praktikuid ning valdkonna arvamusliidreid.

Kliendikesksus ja paindlikkus
Lähtume kliendi vajadusest nii sisu kui vormi osas, kasutame paindlikke meetodeid, loome toetava ja positiivse suhtlus- ja õpikeskkonna.

Parem ühiskond
Tegutseme missioonitundega, paneme õla alla ühiskonna jaoks olulistele ideedele ja ettevõtmistele

AHA Keskuse õppekavad valmivad oma ala asjatundjate ja koolitajate kaasabil ning arvesse võetakse kliendiuuringute tulemusi.

Koolitustel kogutakse õppijate tagasisidet ja rahulolu protsent peab olema vähemalt 80.

Küsime, kas koolitused vastasid püstitatud eesmärkidele ja omandatud teadmised rakendatavad igapäevatöös, kas koolitajad olid pädevad ja kompetentsed, kas õppepäeva ülesehitus ja kasutatavad õppemeetodid mitmekesised ja haaravad, kas koolitusmaterjalid olid inforikkad ja uudseid teadmisi pakkuvad ning nende vormistus korrektne ja käepärane, kas õppetingimused – ruum, valgustus, esitlustehnika, puhkeruum ja abiruumid sobivad ning pakutavad kohvi- ja lõunapausid maitsvad ja piisavad. Kliendisuhtluses küsime, kas infoliikumine oli õigeaegne ja piisav.