EMAKEEL ON KÕIKJAL: TEGEVUSPÕHINE KEELELINE ARENDAMINE (PRAKTILISTE NÄIDETE VARAL), 26. NOVEMBRIL 2019

Koolituse algus:

26. november 2019 10:00

Koolituse lõpp:

16:00

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa (va Tallinn) koolieelsete lasteasutuste õpetajad

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.45 Paus
15.45-16.00 Koolitus

Õppe eesmärgid

  • Varustada õppijad tegevuspõhise keele arendamise põhimõtete ja teoreetiliste lähtekohtade alaste teadmistega.
  • Suunata avastama, tuvastama ja kavandama keele arendamise võimalusi igapäevastes(se) tegevustes(se).

Õppeaine sisu kirjeldus

  • Keele ja kõne üldised mõisted ja nende tõlgendused.
  • Keele arendamise erinevad teoreetilised lähtekohad ja lähenemised.
  • Lugema ja kirjutama õpetamise valmidus(t)e edendamisest.
  • Keele arendamise võimalused tegevuspõhiselt.
  • Keelealaste oskuste roll ja koht (igapäeva)tegevustes.
  • Keelearenduslike õpisisude kavandmine tegevuspõhiselt.
  • Nuti- ja digivahendite kasutamise võimalused keele arendamiseks lasteaias.
  • Õppetöö toimub peamiselt praktiliste tegevuste ja näidete kaudu, millest õppijad teevad koolitaja juhendamisel ning suunamisel järeldusi, peegeldavad saadud teadmisi ja rakendavad neid omakorda praktiliste tegevuste ning näidete loomisel.

Õppeaine läbinu

• teab erinevaid lähenemisi ja võimalusi keelealaste oskuste arendamiseks;
• tajub erinevate keele arendamise põhimõtete ja lähenemiste erinevusi;
• on mõtestanud enda jaoks tegevuskeskse keele arendamise põhimõtte ja selle olulisuse;
• suudab esmaselt kavandada tegevuspõhiseid keelearendusliku suunitlusega tegevusi ja integreerida keelealaseid õpisisusid erinevatesse (igapäeva)tegevustesse, mõeldes täpsemalt läbi muu emakeelega laste vajadused.

Lugemis- ja kirjutamisoskus on paljude teiste õpioskuste kujunemise aluseks. Lugemis- ja kirjutamisvalmiduse olemasolu on koolivalmiduse tähtis komponent.

Koolitaja kogemus

Anne Uusen on alates 1992. aastast õpetanud ainet „Emakeeledidaktika“ Tallinna Ülikoolis (nimetus oli aegadel erinev) klassiõpetaja (varem nimetatud algklassiõpetajaks) ja eripedagoogika õppekaval õppivatele üliõpilastele. Koostanud TEA kirjastusele „Kukeaabitsa“ sarja: aabits, töövihikud ja õpetajaraamat (ained lõimituna). Viinud aastaid läbi hulgaliselt emakeele õppimise ja õpetamise teemalisi täiendkoolitusi nii Tallinna Ülikooli kui muude asutuste egiidi all. Õpetanud (ja õpetab ka praegu) eesti keelt põhikooli I ja II astmes.

Lisamaterjalid

TEA kirjastuse „Kukeaabitsa“ õpetajaraamat ja erinevad veebikeskkonnad ning –materjalid.

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud