Kohalikud teenused, 12.-13. jaanuar 2023 Narva

Koolituse algus:

12. jaanuar 2023 09:30

Koolituse lõpp:

13. jaanuar 2023 16:45

 

 

 

 

 

 

  • Kohalikud teenused, 12.-13. 01. 2023 (koolitajad: Mihkel Laan, Jaan Urb)
  • Avalik ruum, 16.-17. 02. 2023 (koolitajad: Jiri Tintera, Kaie Kuldkepp, Anto Aasa)
  • Elamumajandus, 23.-24.03. 2023 (koolitajad: Kaie Enno, Keiti Kljavin, Johanna Holvandus)
  • Muudatuste juhtimine, 13.-14. 04. 2023 (koolitaja: Jaan Urb)

Ida-Virumaa arendusseminaride struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks eesmärk on

anda valdkonnapõhiseid teadmisi (kohalikud teenused, avalik ruum ja elamumajandus) ja valmistada neil teemadel ette projektitaotlusi struktuurivahendite perioodi 2021–2027 rakenduskava prioriteetse suuna 5 meetmetesse „Suuremate linnapiirkondade arendamine“, „Avalike teenuste arendamine“ ja/või „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“.
Paljud regionaalarengu toetusmeetmed algaval rahastusperioodil eeldavad maakondlikku kokkulepet. Seminar on hea võimalus koostöös maakondlike arendusorganisatsioonidega arutleda nii omavalitsuste prioriteetide kui ka maakonnaüleste teemade üle.

„Kohalikud teenused“ seminari eesmärk on mõtestada kompleksselt lahti kohalike teenuste arendamisega seonduvad väljakutsed ja võimalikud lahendused Ida-Virumaa kaheksas kohalikus omavalitsuses. Sealhulgas:

  • suurendada omavalitsuse ja laiemalt piirkonna elanike teadmisi oma valla või linna demograafilise seisu ja perspektiivide ning nendest lähtuvalt tulevase teenusvajaduse osas;
  • mõelda läbi ja harjutada teenuste disainimist nende kasutajate ootustest ja soovidest lähtuvalt;
  • toetada vastavate arendusprojektide ettevalmistamist.

Sihtrühm

Seminari „Kohalikud teenused“ sihtrühma kuuluvad Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad, valla- või linnavalitsuse ametnikud ja töötajad ning valla- või linnavolikogu liikmed, kelle tööülesanded või vastutusala on seotud kohalike teenuste teemadega ja arendusprojektide ettevalmistamisega. Samuti Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) ja Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus SA (IVEK) töötajad ning Ida-Virumaa piirkonna elanikke esindavate kodanikuühenduste ja teenuseid osutavate kodanikuühenduste töötajad ja liikmed, sh juhatuse liikmed.

Grupi suuruseks on arvestatud kuni 30 inimest.

KOHALIKUD TEENUSED
Narva Loomemajanduskeskus OBJEKT, Linda 2c

1.päev, 12. jaanuar 2023

09.15                     Registreerimine

09.30-11.00        Sissejuhatus. Mis on peamised väljakutsed ja arenguvõimalused kohalike teenuste
korraldamisel? Osalejate kogemused ja ideed.

11.00-11.15        Paus

11.15-12.45        Kohalikud teenused ja nõudlus. Kuidas kaardistada ja hinnata teenusvajadust nii lühemas kui pikemas perspektiivis? Millised on olulised aspektid teenuste kavandamisel? Osalejate kogemused.

12.45-13.30        Lõuna

13.30-15.00        Teenuste terviklik ja kasutajakeskne disainimine. Kuidas kavandada protsessi probleemide määratlemisest lahenduste rakendamiseni?

15.00-15.15        Paus

15.15-16.45        Teenuste disainimise tööriistad ja praktikum. Probleemide ja sihtgruppide määratlemine, tüüpilise kliendi kirjeldamine.


2. päev, 13. jaanuar 2023

09.00-10.30        Teenuste disainimise tööriistad ja praktikum (jätkub). Ideede genereerimine, valikute tegemine.

10.30-10.45        Paus

10.45-12.15        Teenuste hindamine ja seire, tulemuste tagasisidestamine. Praktilised näited, minuomavalitsus.ee kasutamine teenuste hindamiseks.

12.15-13.00        Lõuna

13.00-14.30        Kaasamine ja koostöö KOV-ides ja KOV-ide vahel. Milliseid teenuseid on mõistlik kavandada laiemas koostöös? Teenuste delegeerimise võimalused ja lahendused. Praktilised näited ja osalejate kogemus.

14.30-14.45        Paus

14.45-16.00        Infotehnoloogia kasutamine KOV juhtimises. IT kasutamine ruumiliseks planeerimiseks, arengu kavandamiseks, elanike kaasamiseks jm. Praktilised näited ja osalejate kogemused.

16.00-16.15        Seminari kokkuvõte ja tagasiside.

Koolitajad

Mihkel Laan ja Jaan Urb, Cumulus Consulting OÜ

 Programmi läbiviija

 Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ, projektijuht: Terje Schmidt, AHA Keskuse juhataja

Seminaridele registreerimine
Grupp on komplekteerund.

Arendusseminari „Kohalikud teenused“ elluviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist perioodi 2014-2020 meetme tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ raames ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.