Ettevõtluskeskkonna arenguprogramm Rapla-, Järva- ja Viljandimaa KOV-idele ja maakondlikele arendusorganisatsioonidele

Koolituse algus:

22. veebruar 2024 10:00

Koolituse lõpp:

11. juuni 2024 16:00

 

 

 

 

 

Arenguprogrammi läbiviimist kaasrahastab Euroopa Liit.

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus ja Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ kutsuvad teid osalema Rapla-, Järva- ja Viljandimaa kohalikele omavalitsustele suunatud ettevõtluskeskkonna arendamise arenguprogrammis.

Arenguprogrammi eesmärgiks on suurendada teadmisi ettevõtluskeskkonna arendamise erinevatest võimalustest ja parimatest praktikatest nii kohalikul kui maakondlikul tasandil. Näiteid jagatakse ka teiste maakondade ning riikide näitel.

Arenguprogrammi käigus toimub ka õppereis Soome, et tutvuda sealsete parimate praktikatega ettevõtluskeskkonna arendamisel.

 Arenguprogrammi tulemusena on osalejal:

 • paremad teadmised ja suurem initsiatiivikus, kuidas nii kohalikul kui maakondlikul tasandil lisandväärtust loovat ettevõtluskeskkonda arendada ja paremaid lahendusi leida;
 • oskused ettevõtluskeskkonna analüüsimiseks ja väärtuspakkumiste koostamiseks;
 • oskused ettevõtjate ja ettevõtluse tugistruktuuridega ühise koostööplatvormi loomiseks;
 • huvi ja teadmised koostööprojektide algatamiseks.

Arenguprogrammis ootame osalema ettevõtluskeskkonna arendamise eest vastutavaid juhte, ametnikke ja töötajaid – volikogu esimehi ja aseesimehi, volikogu ettevõtluskeskkonnaga tegelevate komisjonide esimehi ja aseesimehi, valdkonnaga tegelevaid linna- ja vallavalitsuse liikmeid ning omavalitsuse ametiasutuste ja hallatavate asutuste valdkonnaga tegelevaid spetsialiste. Samuti on arenguprogrammis oodatud osalema maakondlike omavalitsuse üksuste liitude ja MAKi töötajad.

 Igast omavalitsusest oodatakse eelistatult kahte kuni kolme osalejat (põhjendatud juhtudel ka vähem või rohkem), sh võimalusel ka KOV volikogu esindaja. Arenguprogrammis osalemine on osalejatele tasuta, kui arenguprogrammis nõuetekohaselt osaletakse.

Arenguprogrammi on varasemalt läbi viidud Lääne-Virumaal (pilootprogramm) ning Võru-, Valga- ja Põlvamaal. Samuti on programm käivitunud Tartu- ja Jõgevamaa ning Pärnumaa gruppidele. Osalejate hinnangud lõppenud arenguprogrammidele on olnud kõrged, arenguprogramm kui tervik on 4 punkti skaalal saanud hindeks keskmiselt 3,65 punkti.

Arenguprogrammi ülesehitus ja grupi suurus

Arenguprogramm koosneb 5-st ühepäevasest moodulist, mis moodustavad terviku ehk läbitakse kõik moodulid. Grupi suuruseks on indikatiivselt 25 inimest. Programmis osalemine on sihtgruppi kuuluvale isikule tasuta tingimusel, et see läbitakse ettenähtud mahus ehk vähemalt 75% ulatuses.

Koolitajad

Rivo Noorkõiv on OÜ Geomedia juhatuse liige, kellel on mitmekümne aasta pikkune koolituse ja konsultatsioonitöö kogemus seoses kohalike omavalitsuste ja ettevõtlusvaldkonna arendamisega. Viimastel aastatel on Rivo osalenud mitmete KOV ettevõtlusvaldkonda puudutavate uuringute ja analüüside läbiviimisel. Samuti on ta töötanud välja mitmeid lahendusi investeeringute tasuvuse hindamiseks ja kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkonda panustamise motiveerimiseks.

Mihkel Laan on OÜ Cumulus Consulting juhatuse liige ning pikaaegse praktilise kogemusega konsultant, kes on tegelenud enam kui 100 organisatsiooni arendamise ja koolitamisega. Mihkli peamisteks valdkondadeks on kohaliku ja regionaalse tasandi rakenduslikud analüüsid ja strateegiline kavandamine. Mihkel on viimase 18 a. jooksul konsulteerinud kümnete ettevõtlusvaldkonnaga arendamisega seotud analüüside ja projektide koostamist pea kõigis Eesti maakondades, sh valdkondade nagu tööstus, turism, ettevõtlikkuse arendamine jms.

Marek Unt omab bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolist ajakirjanduses ja kommunikatsioonis. Marek omab enam kui 10 aasta pikkust kogemust konsultandi ja koolitajana kommunikatsiooni valdkonnas. Tal on töökogemus nii Playtech Eestist, Skypest, TransferWisest kui Boltist.

Arenguprogrammi moodulite sisu ja läbiviimise ajakava

Aeg ja koht Teemad Läbiviijad
1. päev:

22.02.2024

Ettevõtluskeskkonna olemus ja riigi prioriteedid.

 • Riiklikud sihid ettevõtluse arendamisel
 • KOV roll ja võimalused maakondliku ettevõtluskeskkonna arendamisel
 • Maakonna/de ettevõtluse stsenaariumid
Rivo Noorkõiv
2. päev:
21.03.2024
Uued suunad ettevõtluse arendamisel. Ettevõtluskeskkonna analüüs.

 • Uued suunad ettevõtluse arendamisel: kaasaegsed ärimudelid, rohemajandus, ringmajandus
 • Ettevõtluskeskkonna analüüsi läbiviimine maakondlikul ja KOV tasandil
 • Praktiline kaasus ettevõtluskeskkonna arendamisest Ida-Viru turismiklastri näitel
Mihkel Laan
praktik Teet Kuusmik
3. päev:
16.04.2024
Väärtuspakkumise koostamine. Kaasused.

 • Väärtuspakkumiste koostamine ja investorite meelitamine
 • Kommunikatsioon ja turundus
 • Praktilised kaasused: väärtuspakkumise koostamine erasektoris
 • Praktiline ülesanne: maakonna/KOV ettevõtluskeskkonna väärtuspakkumine
Mihkel Laan
Marek Untpraktik Kadri Jalonen
Õppereis Soome
13.-14.05.2024
Helsingi linnavalitsuse majandusarengu osakond (Business Helsinki), Soome Valdade ja Linnade Liit (Suomen Kuntaliito), inkubatsioonikeskus Maria 01
Helsingis, Lohja linn (Uusimaa) ja ümbruskonna
kohalikud omavalitsused, ettevõtted
Terje Schmidt

Rivo Noorkõiv

Mihkel Laan

4. päev:
28.05.2024
Maakondlik koostöö ettevõtluskeskkonna arendamisel. Ettevõtjate ootused ja vajadused.

 • Maakonna ettevõtluse ökosüsteem
 • Ettevõtjate vajaduste määratlemine.
 • Tööandjatele suunatud toetused
 • Ettevõtte külastus
Rivo Noorkõiv
5. päev:
11.06.2024
Maakonna ettevõtluskeskkonna arendamise tegevuskava

 • Maakonna ettevõtluskeskkonna arendamise prioriteedid
 • Arendustegevuste mõjude hindamine
 • Prioriteetsete arendusprojektide arutelu
Rivo Noorkõiv

Mihkel Laan

Arenguprogrammi maksumus ja osalemise tingimused

Arenguprogrammi maksumus osalejale on kuni 496,00 eurot (km-ga). Programmis osalemine on sihtgruppi kuuluvale isikule tasuta tingimusel, et see läbitakse ettenähtud mahus ehk vähemalt 75% ulatuses. Kui isik ei läbi arenguprogrammi ettenähtud mahus, siis esitatakse registreerunud osaleja asutusele arve ühe osaleja koolituskoha kulude ulatuses kuni 4496,00 ning registreerunud osaleja asutusel (tööandjal) on kohustus arve tasuda.

Arenguprogrammi läbimine

Arenguprogramm loetakse läbituks, kui sihtgruppi kuuluv isik on osalenud programmis vähemalt 75% ulatuses ehk osaleb kokku vähemalt neljal koolituspäeval ja kinnitab osalemise oma allkirjaga.

Katkestamine

Osaleja loetakse katkestajaks, kui ta pärast gruppi arvamist jätab tegevusele ilmumata, ei osale tegevuses ettenähtud mahus või teatab oma loobumisest vähem kui 10 tööpäeva enne sündmuse esimest toimumiskorda ja ei leia endale nõuetele vastavat asendajat.

Programmis osaleja vastutus ning kulude hüvitamine katkestamise korral

Arenguprogrammi registreerumisega kinnitab programmis osaleja, et tema ja tema asutus nõustuvad programmi läbimise tingimustega ning osaleja osaleb programmis mahus, mis on vajalik programmi eesmärgiks olevate teadmiste ja oskuste omandamiseks.

Mida teha, kui pärast kinnituse saamist selgub, et osavõtmine ei ole võimalik?

Palume teatada kirjalikult mitteosalemisest e-postil diana.mall@rtk.ee vähemalt 10 tööpäeva enne esimese koolituspäeva algust. Kui isik teavitab mitteosalemisest, siis püütakse osapoolte (osaleja asutus, koolituse läbiviija ja Riigi Tugiteenuste Keskus) koostöös leida loobujale koolituse sihtgruppi kuuluv asendaja.

Registreerimine

Kontakt

Terje Schmidt, AHA Keskuse juhataja, projektijuht. Tel 51 84 574, terje@ahakeskus.ee

Registreeri

Tickets

Registration Information

Kinnitan, et olen tutvunud õppetöö korraldusega