KOV ETTEVÕTLUSKESKKONNA ARENGUPROGRAMM TARTU – JA JÕGEVAMAAL

Koolituse algus:

18. jaanuar 2024 10:00

Koolituse lõpp:

16:00

         

 

 

Toimumise kohad

I moodul: : Kuremaa loss, Lossi 1, Kuremaa, Jõgeva maakond

II moodul: Tammistu Raamatukogu – Külakeskus, Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond

III moodul: Puurmani Rahvamaja, Ülejõe 40, Puurmani, Jõgeva maakond

IV moodul: Vara saeveski büroohoone, Vara, Tartu maakond

V moodul: Tabivere Rahvamaja, Tuuliku 10, Tabivere, Tartu maakond

 

Sihtrühm

Ootame osalema Pärnumaa kohalikes omavalitsustes ettevõtluskeskkonna arendamise eest vastutavaid juhte, ametnikke ja töötajaid – volikogu esimehi ja aseesimehi, volikogu ettevõtluskeskkonnaga tegelevate komisjonide esimehi ja aseesimehi, vallavanemaid, linnapäid, valdkonnaga tegelevaid linna- ja vallavalitsuse liikmeid, omavalitsuse ametiasutuste ja hallatavate asutuste spetsialiste, kes tegelevad ettevõtlus- ja arendusvaldkonnaga. Samuti on arenguprogrammis oodatud osalema maakondlike omavalitsuse üksuste liitude ja MAKi töötajad.

Igast omavalitsusest ootame eelistatult kahe- kuni kolmeliikmelist meeskonda (põhjendatud erandjuhtudel vähem või rohkem), kellest soovitavalt üks on KOV volikogu esindaja.

Arenguprogrammi ülesehitus ja grupi suurus

Arenguprogramm koosneb 5-st ühepäevasest moodulist, mis moodustavad terviku ehk läbitakse kõik moodulid. Grupi suuruseks on indikatiivselt 25 inimest. Programmis osalemine on sihtgruppi kuuluvale isikule tasuta tingimusel, et see läbitakse ettenähtud mahus ehk vähemalt 75% ulatuses.

Osalejate meeskond on eelduslikult kõigi moodulite lõikes sama. Erandlikel juhtudel (nt osaleja haigestumine) võib arenguprogrammi moodulist osa võtta sama kohaliku omavalitsuse teine esindaja.

Programmiga paralleelselt toimub võimalusel ka õppereis Soome, millel on võimalik osaleda grupist  11 inimesel. Osaleja kanda jäävad transpordi- ja kindlustuskulud (kohapealne transport, majutus ja toitlustus on programmis osalejale  tasuta).  Õppereisile registreerimine avatakse pärast programmi algust.

Arenguprogrammi väljund ja mõju

Arenguprogrammi tulemusena on osalejal:

  • paremad teadmised ja suurem initsiatiivikus, kuidas maakonna tasandil lisandväärtust loovat ettevõtluskeskkonda arendada;
  • oskused ettevõtluskeskkonna analüüsimiseks ja väärtuspakkumiste koostamiseks;
  • suurem valmidus koostööks avaliku sektori, kohalike omavalitsuste ja ettevõtjate vahel ning
  • arenenud soov jõuda kokkulepeteni maakonna tasandi arengusuundades ja – koostööprojektides

Moodulite vahepeal lahendatakse kodutöid ja tulemusena valmivad/täiendatakse 2 osaleva maakonna ettevõtluskeskkonna arendamise tegevuskava. Loodud on partnerite võrgustik, vastutuse jaotus on paigas ja ressursside vajadus hinnatud.

Õppereis Soome: Külastatakse Soome Omavalitsuste Liitu, Helsingi linnavalitsuse majandusarengu osakonda, Kesk-Uusimaa ettevõtluskeskust Keuke ja 2 ettevõtet (start-up inkubatsioonikeskus, rohe- ja /ringmajanduse ettevõte).

Koolitajad

Rivo Noorkõiv on OÜ Geomedia juhatuse liige, kellel on mitmekümne aasta pikkune koolituse ja konsultatsioonitöö kogemus seoses kohalike omavalitsuste ja ettevõtlusvaldkonna arendamisega. Viimastel aastatel on Rivo osalenud mitmete KOV ettevõtlusvaldkonda puudutavate uuringute ja analüüside läbiviimisel. Samuti on ta töötanud välja mitmeid lahendusi investeeringute tasuvuse hindamiseks ja kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkonda panustamise motiveerimiseks.

Mihkel Laan on OÜ Cumulus Consulting juhatuse liige ning pikaaegse praktilise kogemusega konsultant, kes on tegelenud enam kui 100 organisatsiooni arendamise ja koolitamisega. Mihkli peamisteks valdkondadeks on kohaliku ja regionaalse tasandi rakenduslikud analüüsid ja strateegiline kavandamine. Mihkel on viimase 18 a. jooksul konsulteerinud kümnete ettevõtlusvaldkonnaga arendamisega seotud analüüside ja projektide koostamist pea kõigis Eesti maakondades, sh valdkondade nagu tööstus, turism, ettevõtlikkuse arendamine jms.

Marek Unt omab bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolist ajakirjanduses ja kommunikatsioonis. Marek omab enam kui 10 aasta pikkust kogemust konsultandi ja koolitajana kommunikatsiooni valdkonnas. Tal on töökogemus nii Playtech Eestist, Skypest, TransferWisest kui Boltist.

 

Arenguprogrammi moodulite sisu ja läbiviimise ajakava

Aeg ja koht Teemad Läbiviijad
1. päev:

28.09.2023

Kuremaa loss

Ettevõtluskeskkonna olemus ja riigi prioriteedid.

·         Riiklikud sihid ettevõtluse arendamisel

·         KOV roll ja võimalused maakondliku ettevõtluskeskkonna arendamisel

·         Maakonna/de ettevõtluse stsenaariumid

Rivo Noorkõiv
2. päev:
19.10.2023
Tammistu Raamatukogu-Külakeskus
Uued suunad ettevõtluse arendamisel. Ettevõtluskeskkonna analüüs.

·         Uued suunad ettevõtluse arendamisel: kaasaegsed ärimudelid, rohemajandus, ringmajandus

·         Ettevõtluskeskkonna analüüsi läbiviimine maakondlikul ja KOV tasandil

·         Praktiline kaasus ettevõtluskeskkonna arendamisest Ida-Viru turismiklastri näitel

Mihkel Laan
Kadri Jalonen
Õppereis Soome:
15.-16.11.2023
Päev 1:

Kohtumine 1: Kuntaliito – KOV ja ettevõtlus, struktuurivahendite kasutamine.

Kohtumine 2: Business Helsinki – KOV ettevõtluskeskkonna kujundamine

Kohtumine 3: Praktiline case study

Päev 2:
Kohtumine 1: Keuke (Kesk-Uusimaa ettevõtluskeskus) – Kesk-Uusimaa kohalike omavalitsuste koostöö ettevõtluskeskkonna arendamisel.

Kohtumised 2-3: Ettevõtete külastused.

 

Terje Schmidt

Rivo Noorkõiv
Mihkel Laan

3. päev:
28.11.2023
Puurmani rahvamaja
Väärtuspakkumise koostamine. Kaasused.

·         Väärtuspakkumiste koostamine ja investorite meelitamine

·         Kommunikatsioon ja turundus

·         Praktilised kaasused: väärtuspakkumise koostamine erasektoris

·         Praktiline ülesanne: maakonna/KOV ettevõtluskeskkonna väärtuspakkumine

Mihkel Laan
Marek Unt
4. päev:
14.12.2023
Vara saeveski büroohoone
Maakondlik koostöö ettevõtluskeskkonna arendamisel. Ettevõtjate ootused ja vajadused.

·         Maakonna ettevõtluse ökosüsteem

·         Ettevõtjate vajaduste määratlemine.

·         Tööandjatele suunatud toetused

·          Ettevõtte külastus – Vara Saeveski OÜ

Rivo Noorkõiv
5. päev:
18.01.2024
Tabivere rahvamaja
Maakonna ettevõtluskeskkonna arendamise tegevuskava

 • Maakonna ettevõtluskeskkonna arendamise prioriteedid
 • Arendustegevuste mõjude hindamine
 • Prioriteetsete arendusprojektide arutelu
Rivo Noorkõiv

Mihkel Laan

Arenguprogrammi maksumus ja osalemise tingimused

Arenguprogrammi maksumus osalejale on kuni 609,6 eurot. Programmis osalemine on sihtgruppi kuuluvale isikule tasuta tingimusel, et see läbitakse ettenähtud mahus ehk vähemalt 75% ulatuses.

Kui isik ei läbi arenguprogrammi ettenähtud mahus, siis esitatakse registreerunud osaleja asutusele arve ühe osaleja koolituskoha kulude ulatuses kuni 609,6 eurot ning registreerunud osaleja asutusel (tööandjal) on kohustus arve tasuda.

Arenguprogrammi läbimine

Arenguprogramm loetakse läbituks, kui sihtgruppi kuuluv isik on osalenud programmis vähemalt 75% ulatuses ehk osaleb kokku vähemalt neljal koolituspäeval ja kinnitab osalemise oma allkirjaga.

Katkestamine

Osaleja loetakse katkestajaks, kui ta pärast gruppi arvamist jätab tegevusele ilmumata, ei osale tegevuses ettenähtud mahus või teatab oma loobumisest vähem kui 10 tööpäeva enne sündmuse esimest toimumiskorda ja ei leia endale nõuetele vastavat asendajat.

Programmis osaleja vastutus ning kulude hüvitamine katkestamise korral

Arenguprogrammi registreerumisega kinnitab programmis osaleja, et tema ja tema asutus nõustuvad programmi läbimise tingimustega ning osaleja osaleb programmis mahus, mis on vajalik programmi eesmärgiks olevate teadmiste ja oskuste omandamiseks.

Mida teha, kui pärast kinnituse saamist selgub, et osavõtmine ei ole võimalik?

Palume teatada kirjalikult mitteosalemisest e-postil kristin.piik@rtk.ee vähemalt 10 tööpäeva enne esimese koolituspäeva algust. Kui isik teavitab mitteosalemisest, siis püütakse osapoolte (osaleja asutus, koolituse läbiviija ja Riigi Tugiteenuste Keskus) koostöös leida loobujale koolituse sihtgruppi kuuluv asendaja.

Registreerimine

Või võta ühendust  – Terje Schmidt, 51 84 574, terje@ahakeskus.ee

Registreeri

Registreerimine pole avatud