Lapse erivajaduste märkamine varases eas ja sekkumine (I ja II moodul), Tallinnas

Koolituse algus:

29. september 2017 10:00

Koolituse lõpp:

10. november 2017 16:15

Toimumise aeg

I moodul: 29. september 2017, kell 10.00-16.15
II moodul: 10. november 2017 (Uut registreerimist välja ei kuulutata. I moodulile registreerimine tagab automaatselt õiguse osaleda II moodulis)

Toimumise koht

Omavalitsusmaja; Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete lasteasutuste õpetajad

Õppekava kogumaht

2 õppepäeva, 7+7 akadeemilist tundi. Iseseisvat tööd ei ole.

I moodul

Õppe eesmärk

• anda lasteaia õpetajatele ülevaade ealise arenguga väikelaste üld- ja kõne arengu näitajatest;
• kirjeldada varajase sekkumise vajalikkust ja võimalusi;
• tutvustada J. Strebeleva 0-7-aastaste laste pedagoogilis-psühholoogilise hindamissüsteemi 2-3-aastaste laste allskaalat ning õpetada neid selle alusel lapsi hindama.

Õppe tulemused

Kursusel osalenud väikelastega tegelevad õpetajad:

• teavad 0-3-aastase eakohase arenguga lapse üld- ja kõnearengu näitajaid ning on suutelised märkama sellest eristuvaid juhtumeid;
• on teadlikud, et lapse probleemidega tuleb tegeleda valdavalt enne 3-aastaseks saamist.
• omavad ülevaadet J. Strebeleva pedagoogilis-psühholoogilisest 0-7aastaste laste hindamissüsteemi olemusest ja hindamise põhimõtetest. Nad on omandanud 2-3-aastase lapse hindamissüsteemi ning suudavad seda oma igapäevatöös rakendada. Õpetajad saavad arenguvestlustes, iseloomustuste kirjutamisel ja individuaalsete arenduskavade koostamisel toetuda antud hindamissüsteemile.

Õppekirjandus

B. Kaasik, Ü. Kuusik, Ü. Lillipuu, H-M. Seero ja M. Viks. Väikelapse kõne, keele ja tunnetustegevuse areng. ILO. 2007.

II moodul

Õppe eesmärk

• anda ülevaade arenguliste erivajadustega (AEV) väikelaste õpetamise põhimõtetest ning õpetamise meetoditest ja võtetest;
• tutvustada erinevate arenguvaldkondade (tunnetustegevus, praktilised tegevused) kujundamise esimesi samme integreerituna kõne arendusega.

Õppe tulemused

• Õpetajad oskavad hinnata AEV väikelapse õpioskuste taset ja teavad nende kujundamise võtteid.
• Õpetajad oskavad kujundada ja arendada tajusüsteemide erinevaid skaalasid ning kaemuslik-kujundilist mõtlemist.
• Õpetajad omavad ülevaadet kunstitegevuste ettevalmistavast perioodist ning suudavad kujundada lastel esmaseid voolimis- ja joonistamisoskusi.
• Kursusel osalejad teavad, kuidas kujundada esemelist mängu. Lisaks teatakse ja osatakse arendada eakohast sõnavara ja grammatikat ning tegevusi planeeriva-reguleeriva kõnefunktsiooni kommenteerivat alletappi.

Õppekirjandus

• B. Kaasik, Ü. Kuusik, Ü. Lillipuu, H-M. Seero ja M. Viks. Väikelpse kõne, keele ja tunnetustegevuse areng. ILO. 2007.
• Ü. Kuusik. Rollimäng koolieelses eas. Haridus 1-2 .2006. Lk. 40 – 42.
• Ülle Kuusik. Rollimängust ja selle oskuste kujundamisest
• J. Strebeleva. Mõtlemise kujundamisest arenguliste erivajadustega lastel. www.hev.edu.ee
• J. Strebeleva. Laste arendamine ja õpetamine didaktiliste mängude abil. www.hev.edu.ee

Koolitaja kogemus

Ülle Kuusik on töötanud lektorina alates 1980. aastast. Selle aja jooksul on ta pidanud loenguid Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis nii statsionaarsetele üliõpilastele kui ka täiendkoolitustel osalejatele. 2004. aastal on talle omistatud Magister Artiumi kraad eripedagoogikas. Alates aastast 2014 omab logopeedi kutset (7. tase) ning alates 2015. aastast eripedagoogi kutset (8. tase). J. Strebeleva hindamissüsteemi olemust ja selle järgi hindamist on Ülle õppinud autori enda juures (aastal 1996) ning tal on vastav litsents.