Liikumisõpetus koolieelses eas

Koolituse algus:

26. oktoober 2017 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja; Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa lasteaedade õpetajad

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi

Eesmärgid

Kursusel osaleja:

• saab ülevaate lapse kehalise arengu etappidest;
• õpib, kuidas lõimida erinevaid ainevaldkondi liikumisõpetusega;
• omandab läbi praktilise tegevuse erinevate vahendite võimalikke kasutusviise.

Sisu

• Liikumisalased teadmised
• Lapse arenguetapid
• Tegevusvaldkondade lõimimine
• Liikumismängud – praktilised näited erinevas vanuses lastega

Tulemused

Kursuse läbinu teab lapse arengulisi iseärasusi. Oskab omavahel lõimida erinevaid ainevaldkondi. Suudab läbi viia erinevaid mängulisi liikumistegevusi, kasutades erinevaid vahendeid.

Koolitaja kogemus

Urme Ernits töötab 2001. aastast Tartu lasteaias Triinu ja Taavi liikumisõpetajana. Urmel on Tartu Ülikooli bakalaureusekraad sporditeaduste erialal. Lisaks on ta läbinud õpetajakoolituse õppekava ja on ennast täiendanud erinevatel erialastel koolitustel.

Soovituslik kirjandus

• Tea ja Toimeta: 29 Liikumisest
• Laste rühi kujundamine. Tervise Arengu Instituut
• Lapse emotsionaalne areng. Kairi Ennok
• Tegusalt tegijaks. K. Rood, E. Jürgenson, V. Aavik-Vadi
• Tegijad teevad. I. Väikene, Ü. Tamm, V. Aavik-Vadi
• Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
• Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus