Nüüdisaegne õpikäsitus, lapsest lähtuv kasvatus ja projektõpe lasteaias

Koolituse algus:

08. aprill 2024 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Registreerimine 19.02.2024 kell 13.30

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alushariduse õpetajad, assistendid – grupis 25 in

Koolituse maht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Koolituse eesmärk

 • Koolitusel osalejad teavad nüüdisaegse õpikäsituse, lapsest lähtuva kasvatuse ja projektõppe seoseid ning rakendamise põhimõtteid.

Ajakava

09.45 – 10.00 Saabumiskohv
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 –  11.45 Kohvipaus
11.45 –  13.15 Koolitus
13.15 –  13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Koolitus

Koolituse sisu

 • Muutused ja väljakutsed haridusmaastikul
 • Nüüdisaegse õpikäsituse, lapsest lähtuva kasvatuse ja projektõppe seos
 • Õpetaja muutunud roll – õpetaja kui oma valdkonna juht
 • Õppimist toetava keskkonna kujundamine
 • Laste kaasamine õppeprotsessi loomisel projektõppes (keskkonna loomine, ideede kaardistamine, projekti kavandamine ja lõpetamine)
 • Projektõppe kavandamine, pedagoogiline dokumenteerimine
 • Projektõpe praktikas (inspireerivad näited projektõppe rakendamisest ja õpetaja rollist)
 • Projektõppe, uurimusliku õppe, õuesõppe ja üldõpetuse rakendamine

Õppe lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine

Õpiväljundina osaleja

 • teadvustab enda tugevusi ja väljakutseid muutustega toimetulekul ning lapsest lähtuva kasvatuskultuuri kujundamisel;
 • teab nüüdisaegse õpikäsituse, lapsest lähtuva kasvatuse ja projektõppe teoreetilisi aluseid ning mõistab nende omavahelist seost;
 • mõistab oma rolli lapsest lähtuva õpiviisi rakendamisel;
 • mõtestab projektõppe protsessi ja analüüsib enda pädevusi ning valmisolekut projektõpet rakendada;
 • tutvub projektõppe praktiliste näidetega, analüüsib ja püstitab endale arengueesmärke;
 • omab teadmisi projektõppest ja õpikeskkonna loomise võimalustest.

Koolitaja kogemus

Kärolin Kaarlep (Kasvatusteaduste MA) on Eralasteaed Naba juht. Koolitajana on Kärolin tegutsenud alates aastast 2008, olles koostööpartneriks Tallinna Ülikoolile, Tartu Ülikooli Narva Kolledžile ja Hoolingule. Kärolinile on südamelähedane väärtuspõhine juhtimine ning muutuste ja muudatuste elluviimine organisatsioonis, kaasaegse õppeasutuse kujundamine ja lapsest lähtuva meeskonna arendamine.

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud