NÜÜDISAEGSE ÕPIKÄSITLUSE RAKENDAMINE LASTEAIAS ÕUESÕPPE TOEL (“KANAD LASTEAIAS”), 01.oktoobril 2020

Koolituse algus:

01. oktoober 2020 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete lasteasutuste (v.a Tallinn) õpetajad

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-16.15 Koolitus

Õppe eesmärk

Koolitus toetab riikliku õppekava õpikäsituse ning õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide ( toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.) elluviimist ,säilitades lapse huvi, uudishimu ja loovus toetudes õuesõppe põhimõtetele.

Õppe sisu

 • Lapse matemaatiliste teadmiste, ümbritseva keskkonna kirjeldamise oskuste ja positiivsete hoiakute kujundamine matemaatika õppimise vastu, toetudes:
  • elusloodusele kui keskkonnale,
  • elusolendite tegevuse ja elu jälgimisele ning toetamisele kui protsessile,
  • mängule ja tegevusele õues kui tagasisidele ja hindamisele.

  Praktiline tegevus lasteaia oma kanalas.

Õpiväljundid

Kursusel osaleja:

 • mõistab õuesõppe tähendust ja sisu
 • oskab kasutada õuesõpet saavutamaks matemaatiliste alusteadmiste omandamisel nii, et
  lapsed õpivad märkama matemaatika seotust igapäevaeluga, aga ka aru saama, et  matemaatika alusteadmised aitavad paremini mõista ümbritsevat maailma
 • oskab seostada erinevaid õuesõppe tegevusi koolieelse riikliku õppekavaga, seal hulgas lapse        matemaatiliste teadmiste arenguga

Koolitajate kogemus

Lehte Tuuling:TÜ Narva kolledži õppejõud; pikaajaline õuesõppe uurija ja koolitaja; Aasta õppejõu nominent 2018a.

Heidi Jakobson: Rakvere eralasteaed Kaur rühmaõpetaja (25 aastat); Lääne-Virumaa aasta lasteaiaõpetaja 2019 a.; Aasta lasteaiaõpetaja nominent 2019.a.

Soovituslik kirjandus

Üldõpetuse rakendamine lasteaias. (2013). Koost. Nugin, K. Tartu: Atlex
Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias. (2017). Koost. Nugin, K., Õun, T. Tartu: Atlex
Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele: https://www.riigiteataja.ee/akt/686971

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud