NÜÜDISAEGSE ÕPIKÄSITUSE RAKENDAMINE LASTEAIAS PROJEKTIPÕHISE ÕPPEVIISI TOEL, 25.augustil 2020

Koolituse algus:

25. august 2020 10:00

Koolituse lõpp:

15:45

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad

Õppekava kogumaht

6,5 akadeemilist tundi

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.45 Koolitus

Koolituse eesmärk

Koolitus toetab riikliku õppekava õpikäsituse ning õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide (lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös ning lapse kehalise, vaimse, sotsiaalse ja emotsionaalse arengu toetamine) elluviimist säilitades lapse huvi, uudishimu, loovust ja eneseväljendust, toetudes projektipõhise õppe tööviisile.

Õppe sisu

• Nüüdisaegne õpikäsitus – õppeprotsessis osalejate rollid.
• KELA õppekava arengusuunad
• Konstruktivistlik arusaam õppimisest, ennastjuhtiv ja koostöine õppimine.
• Projektipõhise tööviisi olemus lasteaias, põhimõtted, kavandamine ja etapid.
• Projektipõhise tööviisi erinevad võimalused – teooria ja praktika seosed foto- ja videomaterjalidele toetudes.
• Pedagoogilise dokumenteerimise eesmärja ja võimalused.
• Õpiruumi loomine ja roll õppimises – laste osalus õpiruumi loomisel, avatud õpiruum, pedagoogilised visuaalid.
• Õpikeskkonna analüüsimine. Praktiline tegevus.
• Projektipõhise õppe planeerimine. Praktiline tegevus.

Õpiväljundid

Kursusel osaleja:

• omab ülevaadet nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest;
• on tutvunud planeeritavate õppekava muudatuste ja arengusuundadega;
• on teadlik projektipõhise õppe põhimõtetest, selle kavandamisest, arendamisest ja analüüsimisest;
• on tutvunud projektipõhise õppe rakendamise võimalustega;
• teadvustab pedagoogilise dokumenteerimise ja õpiruumi olulisust pedagoogilistes protsessides;
• on praktiseerinud projektipõhist õpet lasteaiarühmas

Koolitaja kogemus

Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed pedagoog-metoodik; TÜ haridusteaduste magister (2006); Eesti Reggio Emilia Ühingu looja ja eestvedaja; projektitöö kogemus lasteaia rühmas 7 aastat; TÜ haridusteaduskonna täienduskoolituskeskuse lektor; koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja seaduse muutmise eelnõu väljatöötamise töörühma liige ELAL esindajana (2019).

Soovituslik kirjandus

Alfonso, S. (2017). Implementing the Project Approach in an Inclusive Classroom: A Teacher’s First Attempt With Project-Based Learning (Voices). Young Children, March 2017, Vol.72. (1)  Kättesaadav: https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/mar2017/project-approachinclusive-classroom

Fisher, R. (2004).  Õpetame lapsi õppima.  Tartu: Atlex.

Fisher, R. (2005). Õpetame lapsi mõtlema. Tartu: Atlex. Kättesaadav: file:///C:/Users/eveli/Downloads/Opetame%20lapsi%20motlema%20-%20Robert%20Fisher_364.pdf

Helm, J.H., Katz, L. (2011). Young Investigators Th e Project Approach in the Early Years (2nd edition). Teachers College Press, Columbia University. Kättesaadav: https://www.nesacenter.org/uploaded/conferences/FTI/2017/Handouts/MichelleRupiper/ProjectPlanningJournal.pdf
Hujala, E. (2004). Uuenev alusharidus. Kirjastus Ilo.

Katz, L. &  Chard, S. C. (2000). Engaging Children’s Minds: The Project Approach. Kättesaadav: https://books.google.ee/books?hl=en&lr=&id=xiUz_1kgkFgC&oi=fnd&pg=PR7&dq=project+approuch&ots=p94UZEtWHr&sig=BmaMWeUfcAjHNvg8zGVUQIGi2Zg&redir_esc=y#v=onepage&q=project%20approuch&f=false

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/12970917

Pedaste, M. (2018). Nüüdisaegse õpikäsituse mudel. Kättesaadav:  https://sisu.ut.ee/opikasitus

Pehkonen, L. (1993). Projektiopiskelu koulussa. Kasvatus 24 (3), 259-265.

Pukk, M. & Alunurm, A. (2014). Rmt. Tammiste, H. (koost.) Tarkus tuleb tasapisi. Valik aktiivõppe meetodeid,  172-192. Tartu: AS Atlex.

Pukk, M. &  Kinos, J. (2010). Lapsest lähtuv kasvatus. Tallinn: Tea Kirjastus.

Shard, S. About The Projeck Approach. Kättesaadav: http://projectapproach.org/

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud