Õpetaja assistent kui lapse arengu toetaja, I osa 25.08.2021, II osa 08.09.2021

Koolituse algus:

08. september 2021 10:00

Koolituse lõpp:

17:15

Toimumise koht

Tuleviku lasteaed, Saue vald

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) assistendid. Palume Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kursustel osalenutel mitte kandideerida!

Õppekava kogumaht

6 + 8 ak tundi

 

Ajakava

10.00-11.30   Koolitus
11.30-11.45   Paus
11.45-13.15   Koolitus
13.15-14.00   Lõuna
14.00-15.30   Koolitus
15.30-15.45   Paus
15.45-17.15   Koolitus

 

2 päev:  08.09.2021

2 päeva I osa: Mis on kaasav haridus? Mis on erivajadus? Lapse kõne areng ja arendamine

Õppe eesmärk

 • Kujundada valmisolek kaasava hariduse tähenduslikuks rakendamiseks lasteaias.
 • Luua võimalused esmase ülevaate saamiseks lapse kõne arengu toetamiseks

Õppe sisu

 • Kaasava hariduse mõiste ja tähendus. Hariduslik erivajadus ja seadusandlik raamistik.
 • Kõnearendus koolieelse lasteasutuse õppekavas.
 • Lapse kõne areng ja arendamine (hääldus, grammatika, lauseloome, lugemise ja kirjutamise eeloskused).

Õpitulemus

Koolituse läbinu…

 • teab kaasava hariduskorralduse põhimõtteid ja rakendusvõimalusi lasteaias;
 • teab väikelaste ja koolieelikute kõne arendamise põhimõtteid;
 • oskab toetada lapse sõnavara, grammatika ja lauseloome kujunemise protsessi.

Koolitaja kogemus

Tiiu Tammemäe, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi eripedagoogika lektor

2. päeva II osa: Lapse sotsiaalse arengu toetamine. Koostöö koolieelse lasteasutuse ja lapsevanema vahel

Õppe eesmärk

 • Luua võimalused esmase ülevaate saamiseks laste sotsiaalsetest oskustest ja nende toetamisest koolieelses lasteasutuses;
 • Luua võimalused esmase ülevaate saamiseks eduka koostöö alustest ning aidata assistendil mõtestada enda rolli lasteaia ja kodu koostöösuhte loomisel ja hoidmisel

Õppe sisu

1. Sotsiaalsed suhted rühmas, lapse sotsiaalse arengu toetamine

 • Alla 7-aastase lapse sotsiaalsed oskused
 • Sotsiaalsed suhted koolieelse lasteasutuse rühmas
 • Lapse sotsiaalse arengu toetamine koolieelses lasteasutuses
 • “Kiusamisest vabaks!” programm laste sotsiaalsete suhete toetamiseks koolieelses lasteasutuses

2. Koostöö koolieelse lasteasutuse ja kodu vahel

 • Eduka koostöö alused

Õpitulemus

Koolituse läbinu…

 • märkab laste sotsiaalseid suhteid rühmas ja mõistab, kuidas toetada lapse sotsiaalset arengut
 • teab eduka koostöö aluseid ja teadvustab oma rolli lasteaia ja kodu koostöösuhte loomisel ja hoidmisel

Koolitaja kogemus

Kerstin Kööp, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi lektor

 

 1. Päev: 25.08.2021, 6 ak tundi
   Õpetaja assistendi töö nüüdisaegse õpikäsituse valguses

Õppe eesmärk

Aidata assistendil mõtestada nüüdisaegset õpikäsitust ja sellest tulenevaid ootusi temale kui lapse arengu toetajale ja meeskonnaliikmele.

Õppe sisu

 • Nüüdisaegne õpikäsitus – mis, miks ja kuidas on muutunud?
 • Assistendi roll lapse arengu toetajana ja meeskonnaliikmena nüüdisaegse õpikäsituse valguses.
 • Lapse matemaatilise mõtlemise arengu toetamine läbi mängu ja igapäevategevuste.

Õpitulemus

Koolituse läbinu mõistab nüüdisaegse õpikäsituse lähtekohti, teadvustab oma rolli lapse arengu toetajana ja meeskonnaliikmena ning märkab lapse arengu toetamise võimalusi mängus ja igapäevategevustes.

Koolitaja kogemus

Maire Tuul, Tallinna Ülikooli Alushariduse dotsent

 

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud