PAINDLIK, LIHTNE JA NÕUDLIKULT HEATAHTLIK KOHALIKU OMAVALITSUSE HALDUSMENETLUS. 5. OKTOOBRIL 2018, TARTUS

Koolituse algus:

05. oktoober 2018 09:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Tartu Loomemajanduskeskuse seminariruum; Kalevi tn 13, Tartu, vt asukohaskeemi siit

Koolituse maht

8 akadeemilist tundi

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud haldusmenetlusest huvitatud või menetlust läbiviivatele asjatundjatele ja praktikutele

Koolituse eesmärk

Eesti haldusmenetlus (sh järelevalve) on normide ja kohtupraktika varal olemuslikult paindlik, pigem lihtne ja vähebürokraatlik, kus ametnik saab küsimuse lahendada ilma ülemäärasesse kantseliiti takerdumata. Paraku ei peegeldu selline pilt kõikide valdade ja linnade asjaajamises ning igapäevases töös.

Selleks, et ühtlustada haldusreformi järgselt ühinenud linnade ja valdade halduspraktikat ning anda ametnikule otsustamiseks vajalik kompetents ja julgus, antakse koolitusel ülevaatlik pilt haldusmenetluse (sh korrakaitselise järelevalve) olulistest õiguslikest aspektidest seostatuna erinevate valdkondlike näidetega.

Meetod

Koolitusel esitatakse teoreetiline ülevaade ning seostatakse see konkreetsete näidetega, selgitatakse õigusnormide olemust ning aktiivses arutelus vastatakse osalejate küsimustele. Koolitusel esitatakse näiteid haldusaktidest ja kohtupraktikast ning kutsutakse osalejaid kaasa mõtlema ning oma töövaldkonna eripärast tulenevalt vastu vaidlema või teemat täiendama.

Teemad

Koolitusel esitatakse tasakaalustatud käsitlus riigi keskvõimu ning kohaliku omavalitsuse, asja lahendava ametniku ja menetlusosalise rollist, õigustest ja kohustustest haldusmenetluse läbiviimisel. Arvestades, et üks oluline haldusmenetluse liik on korrakaitse, keskendutakse koolitusel ka järelevalvelise haldusmenetluse aspektidele.

Koolituse alguses tutvustatakse Eestile omase haldusmenetluse olemust ja eesmärke (tulemusrelevantsus ja/või õiglane menetlus). Seejärel käsitletakse menetluse põhimõtteid ja nende kohaldamist, mh korrakaitseseaduse mõju seniste põhimõtete muutumisele.

Koolitusel on oluline koht kaalutlusõiguse ja määratlemata õigusmõistete teemadel kui ametniku jaoks olulistel võimalustel teha igakordne üksikjuhu õiglust tagav otsustus.

Koolituse käigus läbitakse tervikuna haldusmenetluse kulg: menetluse algus ja selle kaal edasises menetluses; menetlusse kaasamine ja selle olulisus (kaasamata jätmine kui absoluutne menetlusviga); asjaolude uurimine; õiguste selgitamine; dokumentide tutvustamine ja arvamuse ärakuulamine (ärakuulamata jätmise tähtsus ja tähendus); otsuse langetamine; otsuse vormistamine ja vormistamisel tehtud vea kaal; otsuse teatavaks tegemine; otsuse vaidlustamine; täitmine; muutmine; isiku rikutud õiguste kaitse ja taastamine.

 • Põgusalt riigi keskvõimu ja kohaliku omavalitsuse olemusest ja vastastikusest suhtest
 • Eesti haldusmenetluse olemus ja eesmärgid
 • Eesmärgipärasus vs põhjalik menetlus.
 • Järelevalve- ja süüteomenetluste erinevused
 • Menetluse üldpõhimõtted ja nende kohaldamine – nende tundmine annab teadliku julguse ja tegutsemisvabaduse
 • Kaalutlusõigus ja –kohustus. Määratlemata õigusmõisted. Järelevalvelise ohutõrje peamised mõisted
 • Menetluse kulg: menetluse algus (asutuse ja taotleja (?) initsiatiivil, tahte ja ütluste tõlgendamine, puudused ja lisadokumentide nõudmine jms) Menetlusse kaasamine
 • Asjaolude uurimine. Õiguste selgitamine, dokumentide tutvustamine. Teabekohustused (kodulehel olev teave kui selgituskohustuse täitmine, blankettidel olev teave (mida, kui palju, inimkeelsus). Ärakuulamine
 • Otsuse langetamine. Õiguspärane ja hea otsus. Otsuse vormistamine nii, et kohustuslikud vorminõuded on täidetud ja inimesele arusaadavus tagatud
 • Otsuse teatavaks tegemine (uued elektroonilise kättetoimetamise võimalused). Otsuse täitmine.
 • Isiku rikutud õiguste kaitse ja taastamine (vaidemenetlus). Otsuse muutmine

Koolitaja

Helen Kranich, Õiguskantsleri Kantselei nõunik

Ajakava

8.45-9.00 Tervituskohv
9.00-10.30 Koolitus
10.30-10.45 Kohvipaus
10.45-12.30 Koolitus
12.30-13.15 Lõuna
13.15-14.45 Koolitus
14.45-15.00 Paus
15.00-16.15 Koolitus

Hind

125 + KM

Registreeri

Registreerimine pole avatud