RIIKLIK JÄRELEVALVE HALDUSMENETLUSES. 7. oktoobril 2019, Tallinnas

Koolituse algus:

07. oktoober 2019 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn

6 akadeemilist tundi

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud riiklikku järelevalvet teostavatele ametnikele

Koolituse eesmärk

Riiklk järelevalve haldusmenetluses on normide ja kohtupraktika varal olemuslikult paindlik, pigem lihtne ja vähebürokraatlik, kus ametnik saab küsimuse lahendada ilma ülemäärasesse kantseliiti takerdumata. Paraku ei peegeldu selline pilt kõikide valdade ja linnade asjaajamises ning igapäevases töös.

Selleks, et ühtlustada omavalitsusüksuste halduspraktikat ning anda ametnikule otsustamiseks vajalik kompetents ja julgus, antakse koolitusel ülevaatlik pilt  korrakaitselise järelevalve olulistest õiguslikest aspektidest.

Meetod

Koolitusel esitatakse teoreetiline ülevaade ning seostatakse see konkreetsete näidetega, selgitatakse õigusnormide olemust ning aktiivses arutelus vastatakse osalejate küsimustele. Koolitusel esitatakse näiteid haldusaktidest ja kohtupraktikast ning kutsutakse osalejaid kaasa mõtlema ning oma töövaldkonna eripärast tulenevalt vastu vaidlema või teemat täiendama.

Teemad

Korrakaitseõiguse üldosa ja eesmärgid. Korrakaitseõiguse koht õiguse süsteemis. Korrakaitse põhimõtted. Korrakaitsemenetluse ja süüteomenetluse vahetegu.

  • Korrakaitseõiguse koht õiguse süsteemis. Põhimõisted. Korrakaitse tegevuse piirid. Probleemi lahendamise valikud: millistel asjaoludel, kelle suhtes, millal, kelle poolt, mil moel (Riiklik järelevalve. Haldusjärelevalve. Avalik kord. Korrarikkumine. Oht. Ohu astmed – oluline oht, kõrgendatud oht. Vahetu oht. Ohu kahtlus. Ohu ennetamine, väljaselgitamine, tõrjumine või korrarikkumise kõrvaldamine).
  • Korrakaitsemeede kelle suhtes ja millal. Avaliku korra eest vastutav isik. Kelle poolt korrakaitsemeedet kasutada. Korrakaitseorgan. Seadusliku aluse nõue (pädevus- ja volitusnorm).
  • Mil moel korrakaitsemeedet kasutada. Riikliku järelevalve tinglikud faasid. Üldmeetmed: teavitamine; ettekirjutus ja haldussund. Erimeetmed.

Helen Kranich, Õiguskantsleri Kantselei vanemnõunik

Ajakava

9.30-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Hind

129 + KM. Hinnas lõuna- ja kohvipausid.

Registreeri

Registreerimine pole avatud