Tunnetustegevuse arengust ja arendamisest lasteaias, 01.10.2021

Koolituse algus:

01. oktoober 2021 10:00

Koolituse lõpp:

17:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad, osalejate arv  25 inimest

Õppekava kogumaht

8 akadeemilist tundi

Õppe eesmärk

 Õppijad orienteeruvad laste vaimse arengu toetamise võimalustes, kasutavad sobivaid meetodeid ja võtteid nii tava- kui ka arenguliste erivajadustega laste tajude ja mõtlemise arendamisel.

Õppe sisu

Antakse ülevaade tunnetustegevuse esimese astme e. tajude arengust – lühidalt ka  lisatuge vajavate laste tajude arengu iseärasusest. Pikemalt peatutakse tajude arendustööl, mille käigus tutvustatakse vastava töö ülesandeid, etappe ning last abistavaid võtteid. Järgnevalt tutvustatakse tööd  erinevate tajuskaalade (suurus-, vormi-, värvus-, tervik-, aja-, ruumi- jne.) kujundamisel/arendamisel.  Õppepäeva teises osas räägitakse tunnetustegevuse kõrgema astme e. mõtlemise arengust koolieelses eas  Kuulajad saavad ülevaate kolme mõtlemise põhivormi (kaemuslik-tegevuslik, kaemuslik-kujundiline ja verbaalne mõtlemine) eripäradest, omavahelistest seostest ning ülesannetest, mille abil arengut toetada.

  • Tunnetustegevuse astmed (tajud ja mõtlemine).
  • Juhtivate tegevuste ja tunnetustegevuse seostest.
  • Lapse taju iseärasustest.
  • Lisatuge vajavate laste tajude arengu spetsiifika.
  • Põhilised ülesanded tajude arendustöös.
  • Tajuliigid ja vastav arendustöö
  •  Mõtlemise olemus ja areng.
  • Ülevaade kaemuslik-tegevusliku, kaemuslik-kujundilise ja verbaalse mõtlemise arengut toetavatest ülesannetest.
  • Tunnetustegevuse rollist kõne arengu baasina.

Õpitulemus

Õppijad saavad teoreetilise ülevaate tunnetustegevuse astmete arengust ja selle eripäradest, mille tulemusel on neil kergem märgata ja eristada lisatuge vajavaid lapsi. Loengu käigus kogutud  praktilistele soovituste toel on õpetajad suutelised toetama mistahes arenguastmel oleva lapse tajude ja mõtlemise arengut.

Ajakava

10.00-11.30   Koolitus
11.30-11.45   Paus
11.45-13.15   Koolitus
13.15-14.00   Lõuna
14.00-15.30 Koolitus
15.30-15.45 Paus
15-45-17.15 Koolitus

Koolitaja kogemus

Ülle Kuusik on töötanud lektorina alates 1980.a. Selle aja jooksul on ta pidanud loenguid Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis nii statsionaarsetele üliõpilastele kui ka täiendkoolitustel osalejatele (kursus „Eripedagoogi nõuandeid tavarühma õpetajatele, 64 ak tundi“). 2004.a. on talle omistatud Magister Artiumi kraad eripedagoogikas. Alates 2014.a. omab logopeedi kutset (tase, 7) ning alates 2015.a. eripedagoogi kutset (tase, 8). J. Strebeleva hindamissüsteemi olemust ja selle järgi hindamist on Ülle õppinud autori enda juures (1996.a) ja omab vastavat litsentsi.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud